Translation Tuesday: Chrysostom Week 6

Remember, although I attempted to provide a footnote for all words used 20x or less in the New Testament with a gloss, I may have missed some. Also, you may not know all words used more than 20x in the New Testament. Don’t let that stop you from participating. Just visit Perseus’ word study tool here, copy and paste the word you don’t know, and get morphological information and definitions for that word.

Vocabulary

Week 6: Homily 2, Section 3

γ´.   Ὅρα πῶς; αὐτοὺς καὶ μετριάζειν[1] διδάσκει. Ἐπειδὴ[2] γὰρ μέγα αὐτοῖς ἐμαρτύρησε πρᾶγμα,[3] ἵνα μή τι ἀνθρώπινον[4] πάθωσιν, εὐθέως παιδεύει[5] αὐτοὺς ἐπὶ τὸν Χριστὸν καὶ τὰ παρελθόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἀνατιθέναι·[6] πῶς; Οὐ γὰρ εἶπε, Πεποιθὼς, ὅτι ὡς ἐνήρξασθε,[7] καὶ τελέσετε, ἀλλὰ τί; Ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει· οὔτε εἶπεν αὐτῶν εἶναι τὰ κατορθώματα[8] μόνον, ἀλλὰ προηγουμένως τοῦ θεοῦ· θαρρῶ[9] γὰρ, φησὶν, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ· τουτέστιν, ὁ θεός. Οὐ περὶ ὑμῶν δὲ, φησὶ, μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐξ ὑμῶν οὔτω διάκειμαι.[10] Καὶ τοῦτο γὰρ οὐ μικρὸν ἐγκώμιον,[11] τὸ τὸν θεὸν ἐν τινι ἐνεργεῖν. Εἰ γὰρ μὴ προσωπολήπτης[12] ἐστὶν, ὥσπερ οὖν οὐδέ ἐστιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν πρόθεσιν[13] ὁρῶν, συνεφάπτεται[14] τῶν κατορθωμάτων ἡμῖν, δῆλον[15] ὅτι τοῦ ἐπισπάσασθαι[16] αὐτὸν ἡμεῖς αἴτιοι.[17] Ὥστε οὐδὲ οὕτως ἀπεστέρησεν[18] αὐτοὺς τῶν ἐγκωμίων· ἐπεὶ εἰ ἁπλῶς[19] ἐνήργει, οὐδὲν ἂν ἐκώλυσε καὶ Ἕλληνας καὶ πάντας ἀνθρώπους ἐνεργεῖσθαι, εἰ ὡς ξύλα ἡμᾶς ἐκίνει[20] καὶ λίθους, καὶ μὴ τὰ παρ᾽ ἡμῶν ἐξήτει. Ὥστε τῷ εἰπεῖν, Ὁ θεὸς ἐπιτελέσει, καὶ τοῦτο πάλιν αὐτῶν ἐγκώμιον γίνεται, τῶν ἐπισπασαμένων τοῦ θεοῦ τὴν χάριν συμπράττειν[21] αὐτοῖς ἐν τῷ ὑπερβῆναι[22] τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν.[23] Καὶ ἑτέρως[24] δὲ ἐγκώμιον, ὅτι τοιαῦτα τὰ κατορθώματα ὑμῶν ἐστιν, ὥστε μὴ εἶναι ἀνθρώπινα, ἀλλὰ τῆς τοῦ θεοῦ δεῖσθαι ῥοπῆς.[25] Εἰ δὲ ὁ θεὸς ἐπιτελέσει, οὐδὲ πολὺς ἔσται κάματος,[26] ἀλλὰ δεῖ θαρρεῖν,[27] ὡς εὐμαρῶς[28] πάντα διανυόντων,[29] ἅτε ὑπ᾽ ἐκείνου βοηθουμένων.[30] Καθὼς ἐστι δίκαιον ἐμὲ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ ἀπάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου, καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ μου, καὶ βεβαιώσει[31] τοῦ Εὐαγγελίου, συγκοινωνούς[32] μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. Πολὺν τέω;[33] δείκνυσιν ἐνταῦθα[34] αὐτοῦ τὸν πόθον,[35] εἶ γε ἐν καρδίᾳ αὐτοὺς εἶχε, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ δεσμωτηρίῳ[36] δεδεμένος Φιλιππησίων ἐμέμνητο. Οὐ μικρὸν δὲ τῶν ἀνδρῶν τὸ ἐγκώμιον, τὸ μεμνῆσθαι ὑπὸ τοῦ ἁγίου τούτου· ἐπειδὴ μηδέ ἐστι προλήψεως[37] ἡ τοῦ ἁγίου τούτου ἀγάπη. ἀλλὰ χρίσεως[38] καὶ λογισμῶν[39] ὀρθῶν.[40] Ὥστε τὸ ἀγαπᾶσθαι παρὰ Παῦλου οὕτω σφοδρῶς,[41] τεκμήριόν[42] ἐστε τινὰ εἶναι μέγαν καὶ θαυμαστόν.[43] Καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ,[44] φησὶ, καὶ βεβαιώσει τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ τί θαυμαστὸν, εἰ ἐν τῳ δεσμωτηρίῳ εἶχεν αὐτούς; Οὐδὲ γὰρ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν, φησὶ, καθ᾽ ὃν εἰσῄειν[45] εἰς τὸ δικαστήριον[46] ἀπολογησόμενος,[47] ἐξεπέσατέ[48] μου τῆς μνήμης.[49] Οὕτω γάρ ἐστι τυραννικὸν[50] ὁ ἔρως[51] ὁ πνευματικὸς, ὡς μηδενὶ παραχωρεῖν[52] καιρῷ, ἀλλ᾽ ἀεὶ[53] τῆς ψυχῆς ἔχεσθαι τοῦ φιλοῦντος, καὶ μηδεμίαν θλῖψιν ἢ ὀδύνην[54] συγχωρεῖν[55] περιγενέσθαι[56] τῆς ψυχῆς· Καθάπερ[57] γὰρ ἐπὶ τῆς καμίνου[58] τῆς Βαβυλωνίας. τοσαύτης αἰρομένης φλογὸς,[59] δρόσος[60] ἦν τοῖς μακαρίοις ἐκείνοις παισίν· οὕτω καὶ φιλία[61] τοῦ ἀγαπῶντος καὶ ἀρέσκοντος[62] θεῷ τὴν ψυχὴν καταλαβοῦσα,[63] πᾶσαν ἀποτινάσσει[64] φλόγα, καὶ δρόσον ποιεῖ θαυμαστήν. Καὶ βεβαιώσει τοῦ Εὐαγγελίου, φησίν. Ἄρα τὰ δεσμὰ[65] βεβαίωσις τοῦ Εὐααγελίου ἦν. ἀρα ἀπολογία. Καὶ πάνυ[66] ὑγιῶς·[67] ὅτι εἰ μὲν παρῃτήσατο[68] τὰ δεσμὰ, ἔδοξεν ἄν εἶναι ἀπατεών·[69] νῦν δὲ πάντα ὑπομένων,[70] καὶ δεσμὰ καὶ θλίψιν, δηλοῖ ὡς οὐκ ἀνθρωπίνης τινὸς αἰτίας ἕνεκεν ταῦτα πάσχει, ἀλλὰ διὰ τὸν θεὸν τὸν ἀνταποδιδόντα.[71] Οὐδεὶς γὰρ ἂν καὶ ἀποθανεῖν εἵλετο[72] καὶ τοσούτους κινδύνους[73] ἀναδέξασθαι,[74] οὐδεὶς ἂν καὶ βασιλεῖ τοιούτῳ κατεδέξατο[75] προσκροῦσαι.[76] τῷ Νέρωνι λέγω, εἰ μὴ πρὸς ἕτερον ἑώρα βασιλέα πολλῷ μείζονα. Ἄρα βεβαίωσις τοῦ Εὐαγγελίου ἦν τὰ δεσμά. Ὅρα πῶς ἐκ περιουσίας[77] εἰς τὸ ἐναντίον ἅπαντα περιέτρεψεν.[78] Ὃ γὰρ ἐνόμιζον[79] εἶναι ἀσθένειαν καὶ κατηγορίαν,[80] τοῦτο βεβαίωσίν φησι· καὶ εἰ μὴ τοῦτο γέγονεν, ἐν ἀσθενείᾳ ἦν. Εἶτα δείκνυσιν ὅτι οὐ προλήψεως ἡ ἀγάπη, ἀλλὰ κρίσεως. Διὰ τί; Ἔχω ὑμᾶς, φησὶν, ἐν τοῖς δεσμοῖς μου, καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ διὰ τὸ συγκοινωνοὺς εἶναι τῆς χὰριτος. Τί ἐστι τοῦτο; ἡ χάρις τοῦ Ἀποστόλου τοῦτο ἦν τὸ δεσμεῖσθαι,[81] τὸ ἐλαύνεσθαι,[82] τὸ μυρία[83] πάσχειν δεινά;[84] Ναί· Ἀρκεῖ[85] γάρ σοι, φησὶν, ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Διὸ εὐδοκῶ, φησὶν, ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν.[86] Ἐπεὶ οὖν ὁρῶν ὑμᾶς διὰ τῶν ἔργων τὴν ἀρετὴν[87] ἐπιδεικνυμένους,[88] καὶ τῆς χάριτος ταύτης ὄντας κοινωνοὺς,[89] καὶ μετὰ προθυμίας,[90] εἰκότως[91] ταῦτα στοχάζομαι.[92] Ὁ γὰρ πεῖραν[93] ὑμῶν εἰληφὼς,[94] καὶ μάλιστα[95] πάντων ὑμᾶς εἰδὼς, καὶ τὰ ὑμέτερα κατορθώματα, ὅτι καὶ τοσοῦτον ἡμῶν ἀφεστηκότες[96] βιάζεσθε[97] μὴ ἀπολειφθῆναι[98] ἡμῶν ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἀλλὰ τῶν ὑπὲρ τοῦ Εὐαγγελίου πειρασμῶν κοινωνῆσαι,[99] καὶ μηδὲν ἔλαττον[100] ἐμοῦ ἔχειν τοῦ εἰς τοὺς ἀγῶνας[101] ἐμβεβηκότος,[102] αὐτοὶ οἱ πόρρωθεν[103] ὄντες, δίκαιός είμι ταῦτα μαρτυρεῖν. Διὰ τί δὲ οὐκ εἶπε, Κοινωνοὺς, ἀλλὰ, Συγκοινωνούς; Καὶ αὐτὸς ἐγὼ, φησὶν ἑτέρῳ κοινωνῶ, ἵνα γένωμαι συγκοινωνὸς τοῦ Εὐαγγελίου· τουτέστιν, ἵνα κοινωνήσω τῶν ἀποκειμένων[104] ἀγαθῶν τῷ Εὐαγγελίῳ. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν, τὸ πάντας αὐτοὺς οὕτω διακεῖσθαι[105] ὥστε συγκοινωνοὺς Παῦλου ἀκούειν· Συγκοινωνούς μου γὰρ, φησὶ, τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. Ἀπὸ τῶν προοιμίων[106] τοίνυν τούτων πέποιθα, ὅτι τοιοῦτοι ἔσεσθε μέχρι τέλους. Οὐ γὰρ ἔνι οὕτω λαμπρὰν[107] ἀρχὴν σβεσθῆναι[108] καὶ λῆξαι,[109] ἀλλὰ μεγάλα δείκνυσι τὰ τέλη.


[1] μετριάζειν from μετριάζω  “to be moderate, keep measure, behave well” [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[2] Ἐπειδὴ from ἐπειδή “since, because, for” [Used 10x in NT; 20x in LXX]

[3] πρᾶγμα from πρᾶγμα “thing, deed” [Used 11x in NT; 121x in LXX]

[4] ἀνθρώπινον from ἀνθρώπινος “human” [Used 7x in NT; 14x in LXX]

[5] παιδεύει from παιδεύω “to instruct, discipline” [Used 13x in NT; 88x in LXX]

[6] ἀνατιθέναι from ἀνατίθημι “to set up, dedicate, declare, ascribe” [Used 2x in NT; 9x in LXX]

[7] ἐνήρξασθε from ἐνάρχομαι “to begin” [Used 2x in NT; 11x in LXX]

[8] κατορθώματα from κατορθώμα “success, good order, improvement” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[9] θαρρῶ from θαρρέω “to be courageous, brave” [Used 6x in NT; 3x in LXX]

[10] διάκειμαι from διάκειμαι “to be firm, solid” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[11] ἐγκώμιον from ἐγκώμιον “praise, encomium, eulogy, panygeric” [Used 0x in NT; 2x in LXX]

[12] προσωπολήπτης from προσωπολήπτης “respecter of persons” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[13] πρόθεσιν from πρόθεσις “placing in public, setting forth, offering” [Used 12x in NT; 18x in LXX]

[14] συνεφάπτεται from συνεφάπτομαι “to lay hold of jointly” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[15] δῆλον from δῆλος “evident, clear” [Used 3x in NT; 9x in LXX]

[16] ἐπισπάσασθαι from ἐπισπάω “to draw in, bring upon” [Used 1x in NT; 0x in LXX]

[17] αἴτιοι from αἴτιος “cause, source, guilt” [Used 5x in NT; 6x in LXX]

[18] ἀπεστέρησεν from ἀποστερέω “to defraud” [Used 6x in NT; 8x in LXX]

[19] ἁπλῶς from ἁπλῶς “simply, sincerely, generously” [Used 1x in NT; 3x in LXX]

[20] ἐκίνει from κινέω “to move, disturb” [Used 8x in NT; 47x in LXX]

[21] συμπράττειν from συμπράσσω “to help, assist” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[22] ὑπερβῆναι from ὑπερβαίνω “to cross over, exceed, sin against” [Used 1x in NT; 17x in LXX]

[23] φύσιν from φύσις “nature” [Used 14x in NT; 12x in LXX]

[24] ἑτέρως from ἑτέρως “otherwise” [Used 1x in NT; 0x in LXX]

[25] ῥοπῆς from ῥοπή “weight, influence” [Used 0x in NT; 7x in LXX]

[26] κάματος from κάματος “toil, trouble, work, distress” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[27] θαρρεῖν from θαρρέω “to be courageous, brave” [Used 6x in NT; 3x in LXX]

[28] εὐμαρῶς from εὐμαρής “easy convenient” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[29] διανυόντων from διανύω “to arrive, finish” [Used 1x in NT; 1x in LXX]

[30] βοηθουμένων from βοηθέω “to help” [Used 8x in NT; 106x in LXX]

[31] βεβαιώσει from βεβαίωσις “confirmation” [Used 2x in NT; 2x in LXX]

[32] συγκοινωνούς from συγκοινωνός “participant” [Used 4x in NT; 0x in LXX]

[33] τέω from τέος “thing” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[34] ἐνταῦθα from ἐνταῦθα “here, on the one side” [Used 0x in NT; 32x in LXX]

[35] πόθον from πόθος “longing” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[36] δεσμωτηρίῳ from δεσμωτηρίον “prison” [Used 4x in NT; 6x in LXX]

[37] προλήψεως from πρόληψις “preconception, mental picture” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[38] χρίσεως from χρῖσις “anointing” [Used 0x in NT; 15x in LXX]

[39] λογισμῶν from λογισμός “thought, deliberation, reasoning, reason” [Used 2x in NT; 113x in LXX]

[40] ὀρθῶν from ὀρθός “straight, upright, erect, orthodox” [Used 2x in NT; 26x in LXX]

[41] σφοδρῶς from σφοδρῶς “greatly, exceedingly” [Used 1x in NT; 4x in LXX]

[42] τεκμήριόν from τεκμήριον “sign, proof” [Used 1x in NT; 3x in LXX]

[43] θαυμαστόν from θαυμαστός “marvelous, wonderful” [Used 6x in NT; 41x in LXX]

[44] ἀπολογίᾳ from ἀπολογία “defense” [Used 8x in NT; 1x in LXX]

[45] εἰσῄειν from εἴσειμι  “to enter, come before, recognize” [Used 4x in NT; 6x in LXX]

[46] δικαστήριον from δικαστήριον “lawcourt” [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[47] ἀπολογησόμενος from ἀπολογέομαι “to defend oneself” [Used 10x in NT; 3x in LXX]

[48] ἐξεπέσατέ from ἐκπίπτω “to fall off” [Used 10x in NT; 15x in LXX]

[49] μνήμης from μνήμη “remembrance, memory” [Used 1x in NT; 17x in LXX]

[50] τυραννικὸν from τυραννικός “tyrannical” [Used 0x in NT; 2x in LXX]

[51] ἔρως from ἔρως “love” [Used 0x in NT; 2x in LXX]

[52] παραχωρεῖν from παραχωρέω “to concede, to deliver” [Used 0x in NT; 2x in LXX]

[53] ἀεὶ from ἀεὶ “always” [Used 7x in NT; 14x in LXX]

[54] ὀδύνην from ὀδύνη “pain, sorrow, anguish” [Used 2x in NT; 67x in LXX]

[55] συγχωρεῖν from συγχωρέω “to come together, agree, permit, forgive” [Used 0x in NT; 5x in LXX]

[56] περιγενέσθαι from περιγίνομαι “to master, be given” [Used 0x in NT; 2x in LXX]

[57] Καθάπερ from καθάπερ “as, just as, like” [Used 13x in NT; 82x in LXX]

[58] καμίνου from καμίνος “furnace” [Used 4x in NT; 44x in LXX]

[59] φλογὸς from φλόξ “flame” [Used 7x in NT; 51x in LXX]

[60] δρόσος from δρόσος “dew” [Used 0x in NT; 41x in LXX]

[61] φιλία from φιλία “friend” [Used 1x in NT; 36x in LXX]

[62] ἀρέσκοντος from ἀρέσκω “to please” [Used 17x in NT; 54x in LXX]

[63] καταλαβοῦσα from καταλαμβάνω “to put out, take, overtake, reach” [Used 15x in NT; 118x in LXX]

[64] ἀποτινάσσει from ἀποτινάσσω “to shake off” [Used 2x in NT; 3x in LXX]

[65] δεσμὰ from δεσμός “chains, bonds, imprisonment” [Used 18x in NT; 48x in LXX]

[66] πάνυ from πάνυ “altogether, entirely” [Used 0x in NT; 4x in LXX]

[67] ὑγιῶς from ὑγιῶς “soundly” [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[68] παρῃτήσατο from παραιτέομαι “to ask, refuse” [Used 12x in NT; 7x in LXX]

[69]ἀπατεών from ἀπάτη “deceitfulness, deceit” [Used 7x in NT; 5x in LXX]

[70] ὑπομένων from ὑπομένω  “to endure, remain, wait upon” [Used 17x in NT; 82x in LXX]

[71] ἀνταποδιδόντα from ἀνταποδίδωμι “to repay, give back” [Used 7x in NT; 87x in LXX]

[72] εἵλετο from αἱρέω “to choose, grasp, seize” [Used 3x in NT; 11x in LXX]

[73] κινδύνους from κινδύνος  “danger, peril” [Used 9x in NT; 12x in LXX]

[74] ἀναδέξασθαι from ἀναδέχομαι “to receive, accept” [Used 2x in NT; 2x in LXX]

[75] κατεδέξατο from καταδέχομαι “to receive”  [Used 0x in NT; 3x in LXX]

[76] προσκροῦσαι from προσκρούω “to strike against” [Used 0x in NT; 3x in LXX]

[77] περιουσίας from περιουσία “sum” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[78] περιέτρεψεν from περιτρέπω “to overturn, drive insane” [Used 1x in NT; 1x in LXX]

[79] ἐνόμιζον from νομίζω “to think, suppose” [Used 15x in NT; 15x in LXX]

[80] κατηγορίαν from κατηγορία “accusation” [Used 3x in NT; 0x in LXX]

[81] δεσμεῖσθαι from δεσμεύω “to bind” [Used 3x in NT; 8x in LXX]

[82] ἐλαύνεσθαι from ἐλαύνω “to persecute, drive, row” [Used 5x in NT; 8x in LXX]

[83] μυρία from μυριάς “thousand” [Used 8x in NT; 44x in LXX]

[84] δεινά from δεινά “such a person, a certain person” [Used 1x in NT; 0x in LXX]

[85] Ἀρκεῖ from ἀρκέω “to be content, be enough” [Used 8x in NT; 12x in LXX]

[86] ὕβρεσιν from ὕβρις “insolence, insult, violence, injury” [Used 3x in NT; 62x in LXX]

[87] ἀρετὴν from ἀρετή “moral excellene” [Used 5x in NT; 32x in LXX]

[88] ἐπιδεικνυμένους from ἐπιδείκνυμι “to show, display, exhibit” [Used 7x in NT; 13x in LXX]

[89] κοινωνοὺς from κοινωνός “partaker, partner, companion” [Used 10x in NT; 8x in LXX]

[90] προθυμίας from προθυμία “willingness, eagerness, goodwill” [Used 5x in NT; 1x in LXX]

[91] εἰκότως from εἰκότως “having good reason, appropriate” [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[92] στοχάζομαι from στοχάζομαι “to reckon, guess” [Used 0x in NT; 4x in LXX]

[93] πεῖραν from πεῖρα “test, attempt” [Used 2x in NT; 6x in LXX]

[94] Perfect participle from λαμβάνω

[95] μάλιστα from μάλιστα “especially, exceedingly” [Used 12x in NT; 6x in LXX]

[96] ἀφεστηκότες from ἀφεστήξω “shall be absent, away from”

[97] βιάζεσθε from βιάζω “to force, use violence” [Used 2x in NT; 6x in LXX]

[98] ἀπολειφθῆναι from ἀπολιμπάνω “to leave” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[99] κοινωνῆσαι from κοινωνέω “to share, take part” [Used 8x in NT; 13x in LXX]

[100] ἔλαττον from ἐλάσσων “worse, less” [Used 4x in NT; 0x in LXX]

[101] ἀγῶνας from ἀγών “conflict” [Used 6x in NT; 16x in LXX]

[102] ἐμβεβηκότος from ἐμβαίνω “to embark, enter” [Used 16x in NT; 4x in LXX]

[103] πόρρωθεν from πόρρωθεν “distance, from afar” [Used 2x in NT; 16x in LXX]

[104] ἀποκειμένων from ἀπόκειμαι “to store away” [Used 4x in NT; 4x in LXX]

[105] διακεῖσθαι from διάκειμαι “to be firm, solid” [Used 0x in NT; 2x in LXX]

[106] προοιμίων from προοίμιον “parable, poem, preface” [Used 0x in NT; 3x in LXX]

[107] λαμπρὰν from λαμπρός “bright, illustrious” [Used 9x in NT; 6x in LXX]

[108] σβεσθῆναι from σβέννυμι “to quench, put out” [Used 10x in NT; 21x in LXX]

[109] λῆξαι from λήγω “to stop” [Used 0x in NT; 6x in LXX]

This entry was posted in Early Church Writings, Greek, Greek Resources, Translation Tuesdays and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s