Translation Tuesday: Chrysostom Week 2

Remember, although I attempted to provide a footnote for all words used 20x or less in the New Testament with a gloss, I may have missed some. Also, you may not know all words used more than 20x in the New Testament. Don’t let that stop you from participating. Just visit Perseus’ word study tool here, copy and paste the word you don’t know, and get morphological information and definitions for that word.

Vocabulary

Week 2: Homily 1, Section 2-3

    β´.    Παραινέσας[1] τοίνυν αὐτοῖς ὁμονοεῖν,[2] καὶ δείξας ὅτι ἀπὸ ταπεινοφροσύνης[3] ἡ ὁμόνοια[4] γίνεται, καὶ διατεινάμενος[5] πρὸς τοὺς πανταχοῦ[6] τῷ δόγματι[7] λυμαινομένους[8] Ἰουδαίους προσχήματι[9] Χριστιανισμοῦ, κύνας[10] τε αὐτοὺς καλέσας καὶ κακοὺς ἐργάτας, καὶ παραινέσας ἀπέχεσθαι[11] αὐτῶν, καὶ πείσας τίσι δεῖ προσέχειν, καὶ περὶ ἠθικῶν[12] πολλὰ διαλεχθεὶς,[13] καὶ ῥυθμίσας[14] αὐτοὺς, καὶ ἀνακτησάμενος[15] διὰ τοῦ εἰπεῖν, Ὁ Κύριος ἐγγύς, μέμνηται μετὰ τῆς προσηκούσης[16] αὐτῷ συνέσεως[17] καὶ τῶν πεμφθέντων, καὶ οὕτω πολλὴν τὴν παράκλησιν προσάγε.[18] Φαίνεται δὲ μετὰ πολλῆς αὐτοῖς μάλιστα[19] γράφων τιμῆς, καὶ οὐδὲν προτίθησιν[20] ἐπιπληκτικὸν[21] οὐδαμοῦ, ὅπερ ἦν τεκμήριον[22] τῆς ἀρετῆς[23] αὐτῶν, τὸ μηδεμίαν δοῦναι τῷ διδασκάλῳ λαβὴν, μηδὲ ἐν τάξει[24] ἐπιτιμήσεως, ἀλλ᾽ ἐν τάξει παραινέσεω; πάντα πρὸς αὐτοὺς ἐπεσταλκέναι.[25] Ὅπερ δὲ ἔφην καὶ ἐξ ἀρχῆς, τοῦτο καὶ νῦν ἐρῶ, ὅτι ἡ πόλις αὕτη πολλὴν ἐπεδείξατο[26] εἰς τὴν πίστιν ἐπιτηδειότητα,[27] εἴγε ὁ δεσμοφύλαξ[28] (ἵστε[29] δὲ, ὅτι πάσης τὸ πρᾶγμα[30] κακίας μεστὸν[31]) εὐθέως ἀπὸ ἑνὸς σημείου καὶ προσέδραμε,[32] καὶ ἐβαπτίσθη μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ παντός. Τὸ μὲν γὰρ γεγονὸς σημεῖον εἶδε μόνος αὐτός· τὸ δὲ κέρδος[33] οὐ μόνος ἐκαρπώσατο,[34] ἀλλὰ καὶ μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ οἴκου παντός. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ στρατηγοὶ[35] οἱ μαστίξαντες[36] αὐτὸν εὑρίσκονται ἀπὸ συναρπαγῆς[37] μᾶλλον, καὶ οὐ πονηρίαν τοῦτο πεποιηκότες, τῷ τε εὐθέως πέμψαι καὶ ἀφεῖναι αὐτὸν, καὶ τῷ φοβηθῆναι ὕστερον.[38] Μαρτυρεῖ δὲ αὐτοῖς οὐκ ἐν πίστει μόνον, οὐδὲ ἐν κινδύνοις,[39] ἀλλὰ καὶ ἐν εὐποιΐᾳ.[40] δι᾽ ὧν φησιν, ὅτι Καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου καὶ ἅπαξ[41] καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μου ἐπέμψατε, οὐδενὸς ἑτέρου τοῦτο πεποιηκότος. Οὐδεμία γάρ μοι, φησὶν. Ἐκκλησία ἐκοινώνησεν[42] εἰς λόγον δόσεως[43] καὶ λήψεως·[44] τὴν ἔλλειψιν[45] δὲ ἀκαιρίας[46] εἶναι μᾶλλον, ἢ  προαιρέσεως[47] δείκνυσι λέγων· Οὐκ ὅτι οὐκ ἐφρονεῖτε, φησὶν, ὑπὲρ ἐμοῦ, ἠκαιρεῖσθε[48] δέ. Τοῦτο δὲ πολὺ πρὸς αὐτοὺς φίλτρον[49] ἔχειν ἐμφαίνει.[50] Ὅτι γὰρ ἐφίλει σφόδρα αὐτοὺς, δῆλον·[51] Οὐδένα γὰρ ἔχω, φησὶν, ἰσόψυχον,[52] ὅστις γνησίως[53] τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει· καὶ πάλιν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἐν τε τοῖς δεσμοῖς[54] μου.

            γ´.    ταῦτα οὖν εἰδότες καὶ ἡμεῖς, καὶ τοσούτους ἔχοντες τύπους ἀγάπης, ἑαυτοὺς παρέχωμεν[55] ἀξίους τῶν τοιούτων ὑποδειγμάτων,[56] περὶ τὸ πάσχειν ὑπὲρ Χριστοῦ ἕτοιμοι[57] γινόμενοι. Ἀλλὰ νῦν οὐκ ἔστιν ὁ διωγμός.[58] Οὐκοῦν κᾶν μηδὲν ἕτερον, μιμώμεθα[59] αὐτῶν τὴν εὐποιΐαν τὴν μετὰ σφοδρότητος,[60] μηδὲ, ἐὰν ἅπαξ δῶμεν καὶ δεύτερον, τὸ πᾶν ἡγώμεθα πεπληρωκέναι· διὰ παντὸς γὰρ τοῦ βίου[61] τοῦτο χρὴ[62] ποιεῖν· οὐ γὰρ ἅπαξ εὐαρεστεῖν[63] δεῖ, ἀλλὰ διηνεκῶς.[64] Καὶ γὰρ ὁ τρέχων, ἐὰν δέκα διαύλους[65] δραμὼν,[66] τὸν ὕστερον ἀφῇ. τὸ πᾶν ἀπώλεσε· καὶ ἡμεῖς, ἐὰν ἀρξάμενοι τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ὕστερον ἐκλυθῶμεν,[67] τὸ πᾶν ἀπωλέσαμεν, τὸ πᾶν διεφθείραμεν.[68] Ἄκουε τῆς ἐπωφελοῦς[69] παραινέσεως λεγούσης· Ἐλεημοσύναι,[70] φησὶ, καὶ πίστεις μὴ ἐκλειπέτωσαν[71] σε. Οὐκ εἶπεν, Ἅπαξ ποίησον, οὐδὲ δεύτερον, οὐδὲ τρίτον, οὐδὲ δέκατον, οὐδὲ ἑκατοστὴν,[72] ἀλλὰ διαπαντὸς, Μὴ ἐκλειπέτωσάν σε, φησί. Καὶ οὐκ εἶπε, Μὴ αὐτὰς ἐγκαταλείπῃς,[73] ἀλλὰ, Αὐταί σε μὴ ἐγκαταλείπωσι· δεικνὺς ὅτι ἡμεῖς αὐτῶν δεόμεθα, οὐχ αὐται ἡμῶν, καὶ διδάσκων ὅτι πάντα πράττειν ὀφείλομεν, ὥστε αὐτὰς κατέχειν[74] παρ᾽ ἑαυτοῖς. Ἔφαψαι[75] δὲ αὐτὰς, φησὶν, ἐπὶ σῷ τραχήλῳ.[76] Ὥστερ γὰρ τὰ τῶν εὐπόρων[77] παιδία κόσμον ἔχει χρυσοῦν περὶ τὸν τράχηλον, καὶ οὐδέποτε αὐτὸν ἀποτίθεται,[78] ὡς τῆς εὐγενείας[79] δεῖγμα[80] φέροντα· οὔτω καὶ τὴν ἐλεημοσύνην ἀεὶ δεῖ ἑαυτοῖς περιτιθέναι.[81] δεικνύντας ὅτι τοῦ οἰκτίρμονός[82] ἐσμεν παῖδες, τοῦ τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντος[83] ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς.

Ἀλλ᾽ οὐ πιστεύουσιν οἱ ἄπιστοι; Οὐκοῦν διὰ τούτων πιστεύσουσιν, ἐὰν ἡμεῖς ἐργαζώμεθα ταῦτα. Ἐὰν γὰρ ἴδωσιν, ὅτι πάντας ἐλεοῦμεν, καὶ ἐκεῖνον ἐπιγραφόμεθα[84] διδάσκαλον, εἴσονται ὅτι αὐτὸν μιμούμενοι τοῦτο πράττομεν. Καὶ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς[85] ποιεῖν δεῖ, ἀλλὰ μετά προσοχῆς[86] καὶ ἀσφαλείας.[87] Ἐλεημοσύνη γὰρ, φησὶ, καὶ πίστις ἔστω σοι ἀληθής. Καλῶς εἶπεν, ἀληθής· οὐ γὰρ ἐξ ἁρπαγῆς[88] βούλεται, οὐδὲ ἀπὸ κλοπῆς·[89] τοῦτο γὰρ οὐκ ἔστι πίστις, οὐκ ἔστιν ἀληθὴς ἐλεημοσύνη. Καὶ γὰρ τὸν κλέπτοντα[90] ψεύδεσθαι[91] ἀνάγκη,[92] καὶ ἐπιορκεῖν[93] δεῖ· σὺ δὲ μὴ οὕτως, ἀλλὰ μετὰ τῆς ἐλεημοσύνης πίστιν ἔχε, φησί.


[1] Παραινέσας from παραινέω “to advise, exhort” [Used 2x in NT; 4x in LXX]

[2] ὁμονοεῖν from ὁμονοέω “to agree” [Used 0x in NT; 3 in LXX]

[3] ταπεινοφροσύνης from ταπεινοφροσύνη “humility” [Used 7x in NT; 0x in LXX]

[4] ὁμόνοια from ὁμόνοια “harmony” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[5] διατεινάμενος from διατείνω “to extend” [Used 0x in NT; 5x in LXX]

[6] πανταχοῦ from πανταχοῦ “everywhere” [Used 7x in NT; 1x in LXX]

[7] δόγματι from δόγμα “judgment, decree, dogma, doctrine” [Used 5x in NT; 6x in LXX]

[8] λυμαινομένους from λυμαίνω “mistreat, harass, ruin” [Used 1x in NT; 16x in LXX]

[9] προσχήματι from πρόσχημα “screen, cloak, ornament” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[10] κύνας from κύων “dog” [Used 5x in NT; 38x in LXX]

[11] ἀπέχεσθαι from ἀπέχω “to receive, obtain, be far off” [Used 19x in NT; 41x in LXX]

[12] ἠθικῶν from ἠθικός “moral, ethical” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[13] διαλεχθεὶς from διαλέγομαι “to dispute, discuss” [Used 13x in NT; 6x in LXX]

[14] ῥυθμίσας from ῥυθμίζω “to arrange; bring in proportion, shape” [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[15] ἀνακτησάμενος from ἀνακτάομαι “to renew strength” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[16] προσηκούσης from προσήκω “to belong to” [Used 0x in NT; 3x in LXX]

[17] συνέσεως from σύνεσις “understanding, intelligence” [Used 7x in NT; 119x in LXX]

[18] προσάγε from προσάγω “to bring to” [Used 4x in NT; 172x in LXX]

[19] μάλιστα from μάλιστα “especially, exceedingly [Used 12x in NT; 6x in LXX]

[20] προτίθησιν from προτίθημι “to set forth, purpose” [Used 3x in NT; 12x in LXX]

[21] ἐπιπληκτικὸν from ἐπιπληκτικός “given to rebuking” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[22] τεκμήριον from τεκμήριον “sign, proof” [Used 1x in NT; 3x in LXX]

[23] ἀρετῆς from ἀρετή “moral excellence” [Used 5x in NT; 32x in LXX]

[24] τάξει from τάξις “order, band” [Used 9x in NT; 19x in LXX]

[25] ἐπεσταλκέναι from ἐπιστέλλω “to write” [Used 3x in NT; 0x in LXX]

[26] ἐπεδείξατο from ἐπιδείκνυμι “to show, display, exhibit” [Used 7x in NT; 13x in LXX]

[27] ἐπιτηδειότητα from ἐπιτηδειότητης “fitness, suitability” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[28] δεσμοφύλαξ from δεσμοφύλαξ “jailer” [Used 3x in NT; 1x in LXX]

[29] Perfect Active Imperative from οἶδα

[30] πρᾶγμα from πρᾶγμα “thing, deed” [Used 11x in NT; 121x in LXX]

[31] μεστὸν from μεστός “full” [Used 9x in NT; 4x in LXX]

[32] προσέδραμε from προστέχω “to run out, run to” [Used 3x in NT; 0x in LXX]

[33] κέρδος from κέρδος “gain” [Used 3x in NT; 0x in LXX]

[34] ἐκαρπώσατο from καρόω “to bear fruit” [Used 0x in NT; 5x in LXX]

[35] στρατηγοὶ from στρατηγός “soldier” [Used 10x in NT; 53x in LXX]

[36] μαστίξαντες from μαστιγόω “to whip, beat with a whip” [Used 7x in NT; 31x in LXX]

[37] συναρπαγῆς from συναρπαγή “robbery, plundering” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[38] ὕστερον from ὕστερος “afterwards, last, later” [Used 12x in NT; 20x in LXX]

[39] κινδύνοις from κίνδυνος “danger, peril” [Used 9x in NT; 12x in LXX]

[40] εὐποιΐᾳ from εὐποιΐα “well-doing” [Used 1x in NT; 0x in LXX]

[41] ἅπαξ from ἅπαξ “once, once for all” [Used 14x in NT; 42x in NT]

[42] ἐκοινώνησεν from κοιωνέω “to share, take part” [Used 8x in NT; 13x in LXX]

[43] δόσεως from δόσις “gift” [Used 2x in NT; 22x in LXX]

[44] λήψεως from λῆμψις “receiving” [Used 1x in NT; 4x in LXX]

[45] ἔλλειψιν from ἐλλείπω “leave behind, desert, forsake [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[46] ἀκαιρίας from ἀκαιρία “unfitness of time” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[47] προαιρέσεως from προαιρέσις “choice, inclination, provocation” [Used 0x in NT; 15x in LXX]

[48] ἠκαιρεῖσθε from ἀκαιρέομαι “to lack opportunity” [Used 1x in NT; 0x in LXX]

[49] φίλτρον from φίλτρον “love, charm, spell” [Used 0x in NT; 3x in LXX]

[50] ἐμφαίνει from ἐμφαίνω “to exhibit, display, become visible” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[51] δῆλον from δῆλος “evident, clear” [Used 3x in NT; 9x in LXX]

[52] ἰσόψυχον from ἰσόψυχος “like-minded, equal, peer” [Used 1x in NT; 1x in LXX]

[53] γνησίως from γνησίως “genuinely” [Used 1x in NT; 2x in LXX]

[54] δεσμοῖς from δεσμός “chains, bonds, imprisonment” [Used 19x in NT; 48x in LXX]

[55] παρέχωμεν from παρέχω “to provide cause, grant, present” [Used 16x in NT; 15x in LXX]

[56] ὑποδειγμάτων from ὑπόδειγμα “example, pattern” [Used 6x in NT; 5x in LXX]

[57] ἕτοιμοι from ἕτοιμος “ready, prepared” [Used 17x in NT; 61x in LXX]

[58] διωγμός from διωγμός “persecution” [Used 10x in NT; 3x in LXX]

[59] μιμώμεθα from μιμέομαι “to imitate” [Used 4x in NT; 4x in LXX]

[60] σφοδρότητος from σφοδρότης “violence [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[61] βίου from βίος “life” [Used 10x in NT; 69x in LXX]

[62] χρὴ from χράομαι “to use, warn, declare” [Used 11x in NT; 0x in LXX]

[63] εὐαρεστεῖν from εὐαρεστέω “to please, be pleasing” [Used 3x in NT; 14x in LXX]

[64] διηνεκῶς from διηνεκῶς “continually” [Used 0x in NT; 4x in LXX]

[65] διαύλους from δίαυλος “double pipe, channel, course, double course” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[66] Aorist of τρέχω

[67] ἐκλυθῶμεν from ἐκλύω “to loosen, weaken, fail” [Used 5x in NT; 44 in LXX]

[68] διεφθείραμεν from διαφθείρω “to destroy” [Used 6x in NT; 65x in LXX]

[69] ἐπωφελοῦς from ἐπωφελής “helpful, useful” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[70] Ἐλεημοσύναι from Ἐλεημοσύνη “pity, alms” [Used 13x in NT; 56x in LXX]

[71] ἐκλειπέτωσαν from ἐκλείπω “to fail, desert” [Used 4x in NT; 187 in LXX]

[72] ἑκατοστὴν from ἑκατοστός hundredth [Used 0x in NT; 29x in LXX]

[73] ἐγκαταλείπῃς from ἐγκαταλείπω “to leave behind, desert, forsake” [Used 10x in NT; 179x in LXX]

[74] κατέχειν from κατέχω “to hold, without” [Used 17x in NT; 47x in LXX]

[75] Ἔφαψαι from ἐφάπτω “to reach, taste” [Used 0x in NT; 3x in LXX]

[76] τραχήλῳ from τραχήλος “neck, throat” [Used 7x in NT; 76 in LXX]

[77] εὐπόρων from εὐπόρος “easy to pass” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[78] ἀποτίθεται from ἀποτίθεται “to put off, away” [Used 9x in NT; 15x in LXX]

[79] εὐγενείας from εὐγένεια “noble-born” [Used 0x in NT; 2x in LXX]

[80] δεῖγμα from δεῖγμα “example” [Used 1x in NT; 0x in LXX]

[81] περιτιθέναι from περιτίθημι “to put on” [Used 8x in NT; 52x in LXX]

[82] οἰκτίρμονός from οἰκτίρμων “merciful, compassionate” [Used 3x in NT; 16x in LXX]

[83] ἀνατέλλοντος from ἀνατέλλω “to cause to rise up, grow, spring up” [Used 9x in NT; 58x in LXX]

[84] ἐπιγραφόμεθα from ἐπιγράφω “to write, write upon” [Used 5x in NT; 5x in LXX]

[85] ἁπλῶς from ἁπλῶς “simply, sincerely, generously” [Used 1x in NT;3x in LXX]

[86] προσοχῆς from προσοχή “attention” [Used 0x in NT; 4x in LXX]

[87] ἀσφαλείας from ἀσφαλεία “safety” [Used 3x in NT; 19x in LXX]

[88] ἁρπαγῆς from ἁρπαγή “extortion, robbery” [Used 3x in NT; 8x in LXX]

[89] κλοπῆς from κλοπή “theft” [Used 2x in NT; 6x in LXX]

[90] κλέπτοντα from κλέπτω “to steal” [Used 13x in NT; 33x in LXX]

[91] ψεύδεσθαι from ψεύδομαι “to lie” [Used 12x in NT; 35x in LXX]

[92] ἀνάγκη from ἀνάγκη “necessity, distress, calamity” [Used 17x in NT; 41x in LXX]

[93] ἐπιορκεῖν from ἐπιορκέω “to swear falsely, break an oath” [Used 1x in NT; 2x in LXX]

This entry was posted in Early Church Writings, Greek, Greek Resources, Translation Tuesdays and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s