Translation Tuesday: Chrysostom Week 5

Remember, although I attempted to provide a footnote for all words used 20x or less in the New Testament with a gloss, I may have missed some. Also, you may not know all words used more than 20x in the New Testament. Don’t let that stop you from participating. Just visit Perseus’ word study tool here, copy and paste the word you don’t know, and get morphological information and definitions for that word.

Vocabulary

Week 5: Homily 2, Section 2

            β.   Μέγα αὐτοῖς ἐνταῦθα[1] μαρτυρεῖ, οὐχ ἁπλῶς,[2] ἀλλὰ καὶ σφόδρα μέγα, καὶ ὅπερ ἂν τις ἐμαρτύρησεν ἀποστόλοις καὶ εὐαγγελισταῖς. Οὐκ ἐπειδὴ[3] γὰρ πόλιν ἐνεχειρίσθητε[4] μίαν, φησὶν, ἐκείνης φροντίζετε[5] μόνης, ἀλλὰ πάντα πράττετε, ὥστε μερισταὶ[6] γενέσθαι τῶν ἐμῶν πόνων,[7] πανταχοῦ παρόντες καὶ συμπράττοντες,[8] καὶ συγκοινωνοῦντές[9] μου τῷ κηρύγματι· οὐχ ἕνα χρόνον, οὐδὲ δεύτερον, οὐδὲ τρίτον, ἀλλὰ πάντοτε ἐξ οὗ ἐπιστεύσατε μέχρι τοῦ νῦν,  ἀποστόλων ἀνειλήφατε[10] προθυμίαν.[11] Ὅρα πῶς οἱ μὲν ἐν Ῥώμῃ ὄντες ἀπεστρέφοντο[12] αὐτόν· ἄκουε γὰρ αὐτοῦ λέγοντος· Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ· καὶ πάλιν, Δημᾶς με ἐγκατέλιπε·[13] καὶ, Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ,[14] φησὶν. οὐδείς μοι συμπαρεγένετο·[15] οὗτοι δὲ καὶ ἀπόντες[16] ἐκοινώνουν[17] αὐτῷ τῶν θλίψεων, πέμποντές τε ἄνδρας πρὸς αὐτὸν, καὶ κατὰ δύναμιν ὑπηρετούμενοι,[18] καὶ οὐδὲν ὅλως ἐλλιμπάνοντες.[19] Καὶ τοῦτο ποιεῖτε, οὐ νῦν μόνον. φησὶν, ἀλλ᾽ ἀεὶ, παντὶ τρόπῳ[20] συναντιλαμβανόμενοι.[21] Ἅρα τὸ συναντιλαμβάνεσθαι κοινωνία ἐστὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον. Ὅταν γὰρ ἐκεῖνος μὲν κηρύττῃ, σὺ δὲ θεραπευῃς τὸν κηρύττοντα, κοινωνεῖς αὐτῷ τῶν στεφάνων. Ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἔξωθεν[22] ἀγῶσιν οὐ τοῦ ἀγωνιζομένου[23] μόνου ἐστὶν ὁ στέφανος, ἀλλὰ καὶ τοῦ παιδοτρίβου,[24] καὶ τοῦ θεραπεύοντος, καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν ἀσκούντων[25] τὸν ἀθλητήν.[26] Οἱ γὰρ ῥωννύντες[27] αὐτὸν καὶ ἀνακτώμενοι,[28] οὗτοι καὶ τῆς νίκῃς εἰκότω; ἂν γένοιντο μερισταί. Καὶ ἐν τοῖς πολέμοις δὲ οὐχ ὁ ἀριστεὺς[29] μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ θεραπεύοντες αὐτὸν εἰκότως ἂν μεταποιοῖντο[30] τῶν τροπαίων,[31] καὶ τῆς δόξης μετέχοιεν,[32] ἅτε κοινωνήσαντες αὐτῷ τοῦ ἀγῶνος[33] τῇ θεραπείᾳ. Οὐ γὰρ μικρὸν δύναται τὸ θεραπεύειν ἁγίου;, ἀλλὰ καὶ μέγα· κοινωνοὺς γὰρ ἡμᾶς ποιεῖ τῶν ἐκείνοις ἀποκειμένων[34] μισθῶν. Οἷον, ἔρριψέ[35] τις πολλὰ χρήματα διὰ τὸν θεὸν, διαπαντὸς[36] ἀνάκειται[37] τῷ θεῷ, ἀρετὴν[38] ἀσκεῖ μεγάλην, καὶ μέχρι ῥημάτων, καὶ μέχρις ἐννοιῶν,[39] καὶ μέχρι πάντων πολλὴν ἀκρίβειαν[40] φυλάττων· ἔνεστι[41] καὶ σοὶ καὶ μὴ τοσαύτην ἀκρίβειαν ἐπιδειξαμένῳ,[42] τῶν ἐπὶ τούτοις ἀποκειμένων αὐτῷ μισθῶν κοινωνῆσαι. Πῶς; Ἂν θεραπεύσῃς αὐτὸν καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ, ἂν παρακαλέσῃς καὶ διὰ τοῦ χορηγεῖν[43] τὰ ἀναγκαῖα,[44] καὶ διὰ τοῦ διακονεῖσθαι πᾶσαν διακονίαν. Ὁ γὰρ εὐκολωτέραν[45] ποιῶν τὴν τραχεῖαν[46] ὁδὸν ἐκείνῳ, σὺ ἔσῃ. Ὥστε εἰ θαυμάζετε τοὺς ἐν ταῖς ἐρήμοις, τοὺς τὸν ἀγγελικὸν[47] ἀνῃρημένους βίον, τοὺς ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τὰ αὐτὰ ἐκείνοις κατορθοῦντας·[48] εἰ θαυμάζετε καὶ ἀλγεῖτε,[49] ὅτι σφόδρα αὐτῶν ἀπολιμπάνεσθε,[50] ἔνεστιν ὑμῖν ἑτέρως αὐτοῖς κοινωνῆσαι, τῷ διακονεῖν, τῷ θεραπεύειν. Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας[51] ἐστὶ, τὸ τοὺς ῥᾳθυμοτέρους;[52] καὶ τὸν ἀπεσκληκότα[53] βίον καὶ τραχὺν καὶ ἀκριβῆ[54] μὴ δυναμένους ἀναδέξασθαι,[55] καὶ τούτους δι᾽ ἑτέρας ὁδοῦ πάλιν εἰς τὴν αὐτὴν τούτοις τάξιν ἄγειν. Καὶ τοῦτό φησιν ὁ Παῦλος κοινωνίαν. Κοινωνοῦσιν ἡμῖν, φησὶν, ἐν τοῖς σαρκικοῖς,[56] κοινωνοῦμεν αὐτοῖς ἐν τοῖς πνευματικοῖς. Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀντὶ μικρῶν καὶ μηδαμινῶν βασιλείαν χαρίζεται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀντὶ μικρῶν καὶ αἰσθητῶν[57] πνευματικὰ μεταδιδοῦσι·[58] μᾶλλον δὲ καὶ ταῦτα κἀκεῖνα αὐτός ἐστιν ὁ διδοὺς διὰ τούτων. Οὐ δύνασαι νηστεῦσαι, οὐδὲ μονωθῆναι,[59] οὐδὲ χαμευνῆσαι,[60] οὐδὲ παννυχίσαι;[61] Ἔνεστί σοι τούτων ἀπάντων μισθὸν λαβεῖν, ἂν ἑτέρως τὸ πρᾶγμα μεθοδεύσῃς.[62] τὸν ἐν τούτοις κάμνοντα[63] θεραπεύων καὶ ἀναπαύων[64] καὶ ἀλείφων[65] συνεχῶς,[66] καὶ τὸν ἀπὸ τούτων ἐπικουφίζων[67] πόνον. Αὐτὸς ἕστηκε μαχόμενος,[68] αὐτὸς καὶ τραύματα[69] λαμβάνων· σὺ θεράπευε ἀπὸ τοῦ ἀγῶνος ἐπανιόντα,[70] δέχου ὑπτίαις[71] χερσὶν, ἀπόψυχε[72] τὸν ἱδρῶτα[73] ἀναπαύων, παραμυθοῦ,[74] ἀνακτῳ[75] τὴν πεπονηκυῖαν[76] ψυχήν. Ἃν μετὰ τοσαύτης προθυμίας[77] διακονῶμεν τοῖς ἁγίοις, μερισταὶ τῶν μισθῶν αὐτῶν ἐσόμεθα. Τοῦτο καὶ ὁ Χριστός φησι· Ποιήσατε ὑμῖν φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ[78] τῆς ἀδικίας, ἵνα δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους αὐτῶν σκηνάς. Ὁρᾷς πῶς οὗτοι κοινωνοὶ γεγόνασιν;[79] Ἀπὸ πρώτης ἡμέρας, φησὶ, μέχρι τοῦ νῦν. Διὰ τοῦτο χαίρω, φησίν. Ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν. Καὶ χαίρω οὐκ ὑπὲρ τῶν παρελθόντων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν μελλόντων· ἀπὸ γὰρ τῶν παρελθόντων κἀκεῖνα στοχάξομαι.[80] Πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, φησὶν, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος[81] ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν, ἐπιτελέσει[82] ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ.


[1] ἐνταῦθα from ἐνταῦθα “here, hither, at the very time” [Used 0x in NT; 32x in LXX]

[2] ἁπλῶς from ἁπλῶς “simple, sincerely, generously” [Used 1x in NT; 3x in LXX]

[3] ἐπειδὴ from ἐπειδή “since, because, for” [Used 10x in NT; 20x in LXX]

[4] ἐνεχειρίσθητε from ἐγχειρίζω “to entrust” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[5] φροντίζετε from φροντίζω “to consider, be careful” [Used 1x in NT; 15x in LXX]

[6] μερισταὶ from μερίζω “to divide, distribute” [Used 14x in NT; 34x in LXX]

[7] πόνων from πόνος “labor, toil, pain” [Used 4x in NT; 93x in LXX]

[8] συμπράττοντες from συμπράσσω “to help, assist” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[9] συγκοινωνοῦντές from συγκοινωνέω “to take part in” [Used 3x in NT; 0x in LXX]

[10] ἀνειλήφατε from ἀναλαμβάνω “to take up, raise, undertake” [Used 13x in NT; 94x in LXX]

[11] προθυμίαν from προθυμία “willingness, eagerness, goodwill” [Used 5x in NT; 1x in LXX]

[12] ἀπεστρέφοντο from ἀποστρέφω “to turn away” [Used 9x in NT; 450x in LXX]

[13] ἐγκατέλιπε from ἐγκαταλείπω “to leave behind, desert, forsake” [Used 10x in NT; 179x in LXX]

[14] ἀπολογίᾳ from ἀπολογία “defense” [Used 8x in NT; 1x in LXX]

[15] συμπαρεγένετο from συμπαραγίνομαι “to assemble” [Used 1x in NT; 1x in LXX]

[16] ἀπόντες from ἄπειμι “to go away, depart” [Used 8x in NT; 11x in LXX]

[17] ἐκοινώνουν from κοινωνέω “to share, take part” [Used 8x in NT; 13x in LXX]

[18] ὑπηρετούμενοι from ὑπηρετέω “to serve” [Used 3x in NT; 5x in LXX]

[19] ἐλλιμπάνοντες from ἐλλείπω “to leave behind, desert, forsake” [Used 0x in NT; 0x in LXX

[20] τρόπῳ from τρόπος “way, manner, customs, kind of life, deportment” [Used 13x in NT; 233x in LXX]

[21] συναντιλαμβανόμενοι from συναντιλαμβάνομαι “to assist, help” [Used 2x in NT; 3x in LXX]

[22] ἔξωθεν from ἔξωθεν “from outside, outside” [Used 13x in NT; 45x in LXX]

[23] ἀγωνιζομένου from ἀγνίζομαι “to strive, fight, struggle” [Used 8x in NT; 6x in LXX]

[24] παιδοτρίβου from παιδοτρίβης “physical trainer, gymnastic master” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[25] ἀσκούντων from ἀσκέω “to do one’s best at, practice; live as an ascetic” [Used 1x in NT; 1x in LXX]

[26] ἀθλητήν from ἀθλητής “athlete, prizefighter” [Used 0x in NT; 3x in LXX]

[27] ῥωννύντες from ῥώννυμι “to strengthen, possess strength” [Used 1x in NT; 10x in LXX]

[28] ἀνακτώμενοι from ἀνακταόμαι “to renew strength” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[29] ἀριστεὺς from ἀριστευς “those who excel in valor” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[30] μεταποιοῖντο from μεταποιέω “to remodel, alter, pretend” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[31] τροπαίων from τροπαίον “trophy, monument” [Used 0x in NT; 2x in LXX]

[32] μετέχοιεν from μετέχω “to partake, share” [Used 8x in NT; 10x in LXX]

[33] ἀγῶνος from ἀγών “gathering, contest” [Used 6x in NT; 16x in LXX]

[34] ἀποκειμένων from ἀπόκειμαι “to store away” [Used 4x in NT; 4x in LXX]

[35] ἔρριψέ from ῥίπτω “to throw, cast down” [Used 7x in NT; 103x in LXX]

[36] διαπαντὸς from διαπαντός “continually, forever” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[37] ἀνάκειται from ἀνάκειμαι “to sit at table, recline at table” [Used 14x in NT; 1x in LXX]

[38] ἀρετὴν from ἀρετή “moral excellence” [Used 5x in NT; 32x in LXX]

[39] ἐννοιῶν from ἔννοια “intent, conception” [Used 2x in NT; 13x in LXX]

[40] ἀκρίβειαν from ἀκρίβεια “accuracy; precise meaning” [Used 1x in NT; 4x in LXX]

[41] ἔνεστι from ἔνειμι “to be in, inside” [Used 7x in NT; 8x in LXX]

[42] ἐπιδειξαμένῳ from ἐπιδείκνυμι “to show, display, exhibit” [Used 7x in NT; 13x in LXX]

[43] χορηγεῖν from χορηγέω “to supply” [Used 2x in NT; 18x in LXX]

[44] ἀναγκαῖα from ἀναγκαῖος “necessary” [Used 8x in NT; 5x in LXX]

[45] εὐκολωτέραν from εὔκολος “easily satisfied, contended, easy” [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[46] τραχεῖαν from τραχύς “rugged, rough, harsh, savage” [Used 2x in NT; 7x in LXX]

[47] ἀγγελικὸν from ἀγγελικός “of or for a messenger” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[48] κατορθοῦντας from καταρθόω “to set upright, erect” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[49] ἀλγεῖτε from ἀλγέω “to suffer, feel grief” [Used 0x in NT; 7x in LXX]

[50] ἀπολιμπάνεσθε from ἀπολιμπάνω “to leave over, behind” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[51] φιλανθρωπίας from φιλανθρωπία “kindness, love of mankind” [Used 2x in NT; 5x in LXX]

[52] ῥᾳθυμοτέρους from ῥᾴθυμος “indifferent, lazy, easy” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[53] ἀπεσκληκότα from ἀποσκέλλω “to be dried up, whither” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[54] ἀκριβῆ from ἀκριβῆς “strict, precise, exact” [Used 1x in NT; 8x in LXX]

[55] ἀναδέξασθαι from ἀναδέχομαι “to receive, accept” [Used 2x in NT; 2x in LXX]

[56] σαρκικοῖς from σαρκικός “fleshly, material, worldly” [Used 7x in NT; 0x in LXX]

[57] αἰσθητῶν from αἰσθητός “sensible, perceptible” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[58] μεταδιδοῦσι from μεταδίδωμι “to impart, share, distribute” [Used 5x in NT; 7x in LXX]

[59] μονωθῆναι from μονόω “to be left alone” [Used 1x in NT; 0x in LXX]

[60] χαμευνῆσαι from χαμευνέω “to lie on the ground” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[61] παννυχίσαι from παννυχίζω “to celebrate a night-festival, keep vigil” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[62] μεθοδεύσῃς from μεθοδεύω “to treat or practice by rule or method” [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[63] κάμνοντα from κάμνω “to be sick, weary” [Used 2x in NT; 6x in LXX]

[64] ἀναπαύων from ἀναπαύω “to stop, rest, refresh, die” [Used 12x in NT; 71x in LXX]

[65] ἀλείφων from ἀλείφω “to anoint” [Used 9x in NT; 20x in LXX]

[66] συνεχῶς from συνεχῶς “constantly, continually” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[67] ἐπικουφίζων from ἐπικουφίζω “to lighten, be less/easier” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[68] μαχόμενος from μάχομαι “to quarrel, fight” [Used 4x in NT; 21x in LXX]

[69] τραύματα from τραύμα “wound” [Used 1x in NT; 17x in LXX]

[70] ἐπανιόντα from ἐπλανειμι “go back, return” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[71] ὑπτίαις from ὕπτιος “open, on one’s back, smoothly flowing” [Used 0x in NT; 1x in LXX]

[72] ἀπόψυχε from ἀποψύχω “to lose heart, faint, swoon” [Used 1x in NT; 1x in LXX]

[73] ἱδρῶτα from ἱδρώς “sweat” [Used 1x in NT; 3x in LXX]

[74] παραμυθοῦ from παραμυθέομαι “to comfort, appease” [Used 4x in NT; 1x in LXX]

[75] ἀνακτῳ from ἀνακτάομαι “to renew strength” [Used 0x in NT; 0x in LXX]

[76] πεπονηκυῖαν from πονέω “to labor” [Used 0x in NT; 19x in LXX]

[77] προθυμίας from προθυμία “willingness, eagerness, goodwill” [Used 5x in NT; 1x in LXX]

[78] μαμωνᾶ from μαμωνᾶς “mammon, money, wealth” [Used 4x in NT; 0x in LXX]

[79] γεγόνασιν from γίγνομαι”to become, be born, be created” [Used 0x in NT; 7x in LXX]

[80] στοχάξομαι from στοχάζομαι “to reckon, guess” [Used 0x in NT; 4x in LXX]

[81] ἐναρξάμενος from ἐνάρχομαι “to begin” [Used 2x in NT; 11x in LXX]

[82] ἐπιτελέσει from ἐπιτελέω “to complete, perform” [Used 10x in NT; 29x in LXX]

This entry was posted in Early Church Writings, Greek, Greek Resources, Translation Tuesdays and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s