Translation Tuesday: Chrysostom Week 13

Remember, although I attempted to provide a footnote for all words used 20x or less in the New Testament with a gloss, I may have missed some. Also, you may not know all words used more than 20x in the New Testament. Don’t let that stop you from participating. Just visit Perseus’ word study tool here, copy and paste the word you don’t know, and get morphological information and definitions for that word.

Vocabulary

Week 13: Homily 3, Section 5

            ε´.    Ἀκουέτωσαν ταῦτα οἱ πλούσιοι· μᾶλλον δὲ οὐχ οἱ πλούσιοι, ἀλλ᾽ οἱ ἀνελεήμονες·[1] οὐ γὰρ, ἐπειδὴ[2] πλούσιος ἦν, ἐκολάζετο,[3] ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐκ ἠλέησεν. Ἔνεστι γὰρ πλουτοῦντα καὶ ἐλεοῦντα τυχεῖν[4] παντὸς ἀγαθοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο οὐδένα ἄλλον ὁρᾷ, ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνον τὸν δεόμενον[5] αὐτοῦ, ἵνα μάθῃ, ὅτι δικαίως ταῦτα ἔπασχεν, εἰς ὑπόμνησιν[6] ἐλθὼν ὦν ἔπραττε. Μὴ γὰρ οὐκ ἦσαν μυρίοι πένητες[7] δίκαιοι; Ἀλλ᾽ ὁ πρὸς τῷ πυλῶνι[8] αὐτοῦ κείμενος, οὖτος αὐτῷ φαίνεται, παιδεύων[9] αὐτὸν καὶ ἡμᾶς, ὅσον ἐστὶν ἀγαθὸν μὴ ἐπὶ χρήμασιν.[10] Οὐδὲν ἐκεῖνον ἔβλαψεν[11] ἡ πενία πρὸς τὸ βασιλείας τυχεῖν· οὐδὲν τοῦτον ὠφέλησεν[12] ὁ πλοῦτος πρὸς τὸ γέενναν ἐκφυγεῖν.[13] Μέχρι[14] πότε πένητες; μέχρι πότε πτωχοί; Οὐκ ἔστιν, οὐκ ἔστι πένης ὁ μηδὲν ἔχων, ἀλλ᾽ ὁ πολλῶν ἐπιθυμῶν· οὐκ ἔστι πλούσιος ὁ πολλὰ κεκτημένος,[15] ἀλλ᾽ ὁ μηδενὸς δεόμενος. Τί γὰρ ὄφελος[16] πᾶσαν μὲν κεκτῆσθαι τὴν οἰκουμένην,[17] τοῦ δὲ μηδὲν ἔχοντος μᾶλλος ἐν ἀθυμίᾳ[18] διάγειν;[19] Αἱ προαιρέσεις[20] καὶ τοὺς πλουτοῦντας καὶ τοὺς πενομένους[21] ἐργάζονται, οὐχ ἡ τῶν χρημάτων περιουσία[22] οὐδὲ ἡ ἕνδεια.[23] Βούλει γενέσθαι πλούσιος σὺ ὁ πένης; Ἔξεστί σοι βουλομένῳ, καὶ ὁ κωλύων οὐδείς· καταφρόνησον[24] τῶν τοῦ κόσμου χρημάτων· νόμισον[25] εἶναι μηδὲν, ὥσπερ οὖν οὐδὲ ἐστιν; ἔβαλε τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ πλούτου, καὶ ἐπλούτησας. Οὗτός ἐστιν ὁ πλουτῶν, ὁ μὴ θέλων πλουτεῖν· ὁ μὴ θέλων πένεσθαι, οὗτός ἐστιν ὁ πενόμενος. Καθάπερ ἐκεῖνος νοσῶν[26] ὁ καὶ ἐν ὑγείᾳ[27] ἀλύων,[28] οὐκ ἐκεῖνος ὁ πάσης ὑγείας εὐκολώτερον[29] τὴν νόσον φέρων, οὕτω καὶ ἐνταῦθα[30] πένης ἐστὶν ὁ μὴ δυνάμενος πενίαν ἐνεγκεῖν, ἀλλ᾽ ἐν πλούτῳ τῶν πενομένων μᾶλλον ἠγούμενος εἶναι πένης, οὐκ ἐκεῖνος ὁ τῶν πλουτούντων μᾶλλον τὴν πενίαν εὐκολώτερον φέρων· οὗτος γὰρ ἐστι μᾶλλον ὁ πλουσιώτερος. Εἰπὲ γάρ μοι, τὴν πενίαν διὰ τί δέδοικας;[31] διὰ τί τρέμεις;[32] οὐχὶ διὰ λιμόν;[33] οὐχὶ διὰ δίψος;[34] οὐχὶ διὰ ψῦχος;[35] ἢ οὐ διὰ ταῦτα; Ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν, οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὁ τούτων ἀπορήσας[36] ποτέ. Ἐμβλέψατε[37] γὰρ εἰς ἀρχαίας[38] γενεὰς, καὶ ἴδετε· τίς ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐγκατελείφθη;[39] ἢ τίς ἤλπισεν ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ κατῃσχύνθη;[40] καὶ πάλιν, Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ[41] τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας,[42] καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει[43] αὐτά. Οὐδένα ἂν ἔχοι τις ἡμῖν δεῖξαί τινα ταχέως διὰ λιμὸν καὶ ψῦχος ἀπολωλότα. Τίνος οὖν ἔνεκεν τρέμεις τὴν πενίαν; Οὐκ ἔχεις· εἰπεῖν. Εἰ γὰρ εὐπορεῖς[44] τῶν ἀναγκαίων,[45] τί δήποτε[46] τρέμεις αὐτήν; ὅτι πλῆθος οὐκ ἔστι σοι οἰκετῶν;[47] Τοῦτο δεσποτῶν[48] ἐστιν ἀπαλλαγῆναι,[49] τοῦτο μακαριότης[50] διηνεκὴς,[51] τοῦτο φροντίδος[52] ἐλευθερία.[53] Ἀλλ᾽ ὅτι καὶ σκεύη,[54] καὶ κλῖναι,[55] καὶ ἔπιπλα[56] οὐκ ἔστιν ἐξ ἀργυρίου[57] κατεσκευασμένα[58] σοι; Τί γάρ σου πλέον ἔχει κατὰ τὴν ἀπόλαυσιν[59] ὁ ταῦτα κεκτημένος; Οὐδέν· τὰ γὰρ τῆς χρήσεως[60] ἴσα,[61] ἂν τε ἀπὸ ταυτης, ἂν τε ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὕλης ᾖ. Ἀλλ᾽ ὅτι φοβερὸς[62] οὐκ εἶ τοῖς πολλοῖς; Μηδὲ γένοιό ποτε· ποία γὰρ ἡδονὴ[63] τρέμειν καὶ δεδοικέναι σέ τινας; ἀλλ᾽ ὅτι ἑτέρους φοβῇ; ἀλλ᾽οὐκ ἔστι φοβηθῆναι. Θέλεις γὰρ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἔξεις ἔπαινον[64] ἐξ αὐτῆς. Ἀλλ᾽ ὅτι εὐκαταφρόνητοί[65] ἐσμεν, φησὶ, καὶ πρὸς τὸ παθεῖν ἕτοιμοι κακῶς; Μάλιστα[66] μὲν οὐχ ἡ πενία τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἡ κακία. Ἐπεὶ πολλῶν πενήτων ἀπραγμόνως[67] τὸν πάντα βίον[68] διαγόντων,[69] ἄρχοντες, πλουτοῦντες καὶ δυνάσται πάντων κακούργων[70] καὶ λῃστῶν[71] καὶ τυμβωρύχων[72] ἀθλιώτερον[73] ἀπήλλαξαν.[74] Ὅπερ γὰρ ἐπὶ σοῦ ἡ πενία, τοῦτο ἐπ᾽ ἐκείνου ὁ πλοῦτος ἔχει. Ὥσπερ γάρ σε διὰ τὸ καταφρονεῖσθαι ἐνταῦθα ποιοῦσι κακῶς οἱ κακοῦν βουλόμενοι· οὕτως ἐκεῖνον διὰ τὸ φθονεῖν[75] καὶ βασκαίνειν·[76] καὶ μᾶλλον οὗτοι, ἢ ἐκείνοι· μᾶλλον αὕτη ἡ ἀνάγκη ἰσχυροτέρα τοῦ κακῶς ποιεῖν. Ὁ μὲν γὰρ φθονῶν, ἰσχύϊ πάσῃ καὶ δυνάμει πάντα πράττει, ὁ δὲ καταφρονῶν παλλάκις καὶ ἠλέησε τὸν καταφρονούμενον· καὶ τοῦτο αὐτὸ γέγονεν αὐτῷ αἴτιον ἀπαλλαγῆς,[77] τὸ πέντα εἶναι, τὸ μὴ δύνασθαι ἔχειν ἰσχύν· Μεγάλα τε κατορθώσεις,[78] λέγοντες πρὸς αὐτὸν, ἐὰν τὸν δεῖνα[79] ἀνέλῃς ἐὰν ἀποκτείνῃς, ἕνα πένητα· πόσων οὐκ ἀπολαύσῃ[80] μισθῶν; καὶ οὕτως αὐτῶν τὸν θυμὸν[81] χαλῶμεν.[82] Ἐπὶ δὲ τῶν πλουτούντων ὁ φθόνος ἐφέστηκεν, οὐ πρότερον[83] λήγων,[84] ἕως ἂν ὅπερ βούλεται ἐργάσηται, καὶ τὸν ἰὸν[85] ἐκχέῃ[86] τὸν αὐτοῦ. Ὁρᾷ ὅτι ἡ πενία, οὐδὲ ὁ πλοῦτος ἀγαθὸν, ἀλλ᾽ ἡ ἡμετέρα προαίρεσις; Οὐκ οῦν ταύτην ῥυθμίζωμεν,[87] ταύτην παιδεύωμεν φιλοσοφεῖν.[88] Ἂν αὕτῃ καλῶς ᾖ διακειμένη,[89] οὔτε πλοῦτος ἡμᾶς ἐκβαλεῖν τῆς βασιλείας δυνήσεται, οὔτε πενία ποιήσει ἔλαττον ἔχειν· ἀλλὰ πράως[90] τὴν πενίαν οἴσομεν,[91] οὐδὲ εἰς τὴν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἀπόλαυσιν παραβλαπτόμενοι,[92] οὐδὲ ἐνταῦθα· ἀλλὰ καὶ τούτων ἀπολαύσομεν, καὶ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν· ὦν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, καὶ τὰ ἐξῆς.


[1] ἀνελεήμονες from ἀνέλεήμων “merciless, without mercy”

[2] ἐπειδὴ from ἐπειδή “since, because, for”

[3] ἐκολάζετο from κολάζω “to punish”

[4] τυχεῖν from τυγχάνω “to obtain, happen, hit upon”

[5] δεόμενον from δέω Though this word has been used to mean “to bind” here it is used as “to beg.”

[6] ὑπόμνησιν from ὑπόμνησις “remembrance, reminder”

[7] πένητες from πένης “day-laborer, poor person”

[8] πυλῶνι from πυλών “gateway”

[9] παιδεύων from παιδεύω “to instruct, discipline”

[10] χρήμασιν from χρῆμα “money, possessions, wealth”

[11] ἔβλαψεν from βλάπτω “to hinder, harm”

[12] ὠφέλησεν from ὠφελέω “to gain, benefit”

[13] ἐκφυγεῖν from ἐκφεύγω “to escape”

[14] Μέχρι from μέχρι “up to, until”

[15] κεκτημένος from κτάομαι “to obtain, acquire”

[16] ὄφελος from ὄφελος “gain, benefit”

[17] οἰκουμένην from οἰκουμένη “world”

[18] ἀθυμίᾳ from ἀθυμία “lack of spirit”

[19] διάγειν from διάγω “to pass through, lead, spend one’s life”

[20] προαιρέσεις from προαιρέω “to take out, choose, prefer, decide”

[21] πενομένους from πένομαι “to toil, work”

[22] περιουσία from περιούσιος “possession”

[23] ἕνδεια from ἕνδεια “lack, want”

[24] καταφρόνησον from καταφρονέω “to despise”

[25] νόμισον from νομίζω “to consider, think, suppose”

[26] νοσῶν from νόσος “disease”

[27] ὑγείᾳ from ὑγείος “sound, unbroken”

[28] ἀλύων from ἀλύω “to be deeply stirred, excited”

[29] εὐκολώτερον from εὔκολος “easily satisfied, contented with one’s food”

[30] ἐνταῦθα from ἐνταῦθα “here, in this place”

[31] δέδοικας from δείδω “to fear”

[32] τρέμεις from τρέμω “to tremble”

[33] λιμόν from λιμός “famine”

[34] δίψος from δίψος “thirst”

[35] ψῦχος from ψῦχος “cold, coldness”

[36] ἀπορήσας from ἀπορέω “to be at a loss”

[37] Ἐμβλέψατε from ἐμβλέπω “to gaze at the face, to consider”

[38] ἀρχαίας from ἀρχαῖος “old, ancient”

[39] ἐγκατελείφθη from ἐγκαταλείπω “to leave behind, desert, forsake”

[40] κατῃσχύνθη from καταισχύνω “to shame, dishonor, be ashamed”

[41] πετεινὰ from πετεινόν “bird”

[42] ἀποθήκας from ἀποθήκη “barn, storehouse”

[43] τρέφει from τρέφω “to feed”

[44] εὐπορεῖς from εὐπορέω “to prosper, have financial ability”

[45] ἀναγκαίων from ἀναγκαῖος “necessary, necessity”

[46] δήποτε from δήποτε “at some time, once upon a time”

[47] οἰκετῶν from οἰκέτης “household servant”

[48] δεσποτῶν from δεσπότης “master, lord, slaveowner”

[49] ἀπαλλαγῆναι from ἀπαλλάσσω “set free, deliver from”

[50] μακαριότης from μακαριότης “happiness, bliss”

[51] διηνεκὴς from διηνεκής “continually”

[52] φροντίδος from φρόντις “thought, care, attention”

[53] ἐλευθερία from ἐλευθερία “freedom, liberty”

[54] σκεύη from σκευή “tackle, rigging”

[55] κλῖναι from κλίνη “bed, cot, couch”

[56] ἔπιπλα from ἔπιπλα “implements, utensils, furniture, movable property”

[57] ἀργυρίου from ἀργύριον “small coin, piece of money”

[58] κατεσκευασμένα from κατασκευάζω “to prepare, construct, build, create”

[59] ἀπόλαυσιν from ἀπόλαυσις “enjoyment”

[60] χρήσεως from χρῆσις “use, profit”

[61] ἴσα from ἴσος “equal”

[62] φοβερὸς from φοβερός “terrible, fearul, horrifying”

[63] ἡδονὴ from ἡδονή “pleasure”

[64] ἔπαινον from ἔπαινος “praise”

[65] εὐκαταφρόνητοί from εὐκαταφρόνητος “easy to be despised, contemptible”

[66] Μάλιστα from μάλιστα “especially, exceedingly”

[67] ἀπραγμόνως from ἀπράγμων “free from business”

[68] βίον from βίος “life”

[69] διαγόντων from διάγω “to live, lead, spend one’s life”

[70] κακούργων from κακοῦργος “evil, evil-doer, criminal”

[71] λῃστῶν from λῃστής “robber, bandit, insurrectionist”

[72] τυμβωρύχων from τυμβώρυχος “grave-robber”

[73] ἀθλιώτερον from ἄθλιος “pitiful, miserable, wretched”

[74] ἀπήλλαξαν from ἀπαλλαξείω “to die, be delivered from”

[75] φθονεῖν from φθονέω “to envy”

[76] βασκαίνειν from βασκαίνω “to bewitch, begrudge, deceive”

[77] ἀπαλλαγῆς from ἀπαλλαγή “deliverance, release, relief from”

[78] κατορθώσεις from κατορθόω “to set upright, erect”

[79] δεῖνα from δεῖνα “such a person, a certain person”

[80] ἀπολαύσῃ from ἀπολαύω “to have enjoyment of”

[81] θυμὸν from θυμός “fury, anger, soul, spirit, sorrow mind”

[82] χαλῶμεν from χαλάω “to let down, loosen”

[83] πρότερον from πρότερος “former, formerly”

[84] λήγων from λήγω “to stay, abate”

[85] ἰὸν from ἰός “poison”

[86] ἐκχέῃ from ἐκχέω “to pour out, forth, come forth”

[87] ῥυθμίζωμεν from ῥυθμίζω “to bring into a measure of time”

[88] φιλοσοφεῖν from φιλοσοφέω “to love knowledge, pursue it”

[89] διακειμένη from διάκειμαι “to be disposed”

[90] πράως from πρᾶος “gently”

[91] From φέρω

[92] παραβλαπτόμενοι from παραβλάπτω “to disable, hinder”

Posted in Early Church Writings, Greek, Translation Tuesdays | Tagged , , , | Leave a comment

QOTD: Message from a Bookcase via Wheelock

Selectos nisi das mihi libellos
admittam tineas trucesque blattas

Unless you give me carefully selected books
I will let in bookworms and savage cockroaches

Bookcase, I have heard you. In moving, I am carefully selecting which books must stay, and which must go.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Weekend Update

I took this weekend off from paper writing in order to travel up to Baltimore. Destination? St. Mary’s Seminary for the Eastern Regional ETS meeting. I travelled up and stayed with Nigusse and Dr. Black. I thought I might give you all a picture account of the weekend.

We started the trip off with brunch at IHOP.

IMG_1222Once we got to the hotel, I started reviewing my material for the presentation.

IMG_1225Later that evening, we went out for Ethiopian food. There is no better food on this planet.

IMG_1238

Here’s a shot of the gang all together after the meal.

IMG_1246

Here we are at St. Mary’s Seminary. The campus was built in the late 1700s. To say that the venue was gorgeous would indeed be an understatement.

IMG_1251

The best session from Friday was given by Wesley Davey. He addressed non-violent interpretations of the book of Revelation.

IMG_1257

That evening Nigusse, Dr. Black, Dr. Sanders, and Dr. Hudgins all went out for Korean food. The food was amazing, as was the company.

IMG_4449Saturday morning came around, and I gave my presentation on The Use of γράφω and Its Compounds in Eusebius. Note for future presentations: when the topic relates to the authorship of Hebrews, find a way to work that into the title. It might draw a larger crowd :P

IMG_1276Finally, we stopped by the Air and Space museum on the way home. Fascinating WWII planes. This plane was used in inclement weather. German subs that couldn’t find their targets would assemble it in 3 minutes, send a man up, and he would be tethered to the sub. This would enable him to get a good visual of his surroundings. Problem was, it gave away their position.

IMG_1288

Ever since I arrived home, I’ve been hanging out with the family and getting the house in shape for renters over the summer. Today I sanded, caulked, and painted all the trim, windowsills, and interior doors in the kitchen and living room. I also got the door to the pantry room, master bedroom, and laundry room painted.

All in all, it has been a very productive and exhausting weekend.

Posted in Life | 3 Comments

Arrived in Baltimore

I set out for Baltimore this morning around 8:30AM with Dr. Black and Niguisse. We stopped at an IHOP for lunch.

photo (1)We just got in to the hotel and I’m sitting down preparing for my presentation.

photo (2)Well, in truth, I’m not getting too much done. I can’t stop thinking about having Ethiopian for dinner tonight.

 

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Have You Ever Wondered…

what your local coffee shop thinks about you? Sometimes I do…

photo

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Translation Tuesday: Chrysostom Week 12

Remember, although I attempted to provide a footnote for all words used 20x or less in the New Testament with a gloss, I may have missed some. Also, you may not know all words used more than 20x in the New Testament. Don’t let that stop you from participating. Just visit Perseus’ word study tool here, copy and paste the word you don’t know, and get morphological information and definitions for that word.

Vocabulary

Week 12: Homily 3, Section 4

            δ´.    Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ[1] κέχηνας,[2] καὶ θαυμάζεις αὐτὰ καὶ ἐπτόησαι,[3] διὰ τοῦτό σοι καὶ τὰ τῆς βασκανίας[4] ἐνοχλεῖ,[5] διὰ τοῦτο καὶ τὰ τῆς κενοδοξίας·[6] καὶ πάντα ἀπὸ τούτου γίνεται, ἀπὸ τοῦ θαυμάζειν τὰ τοῦ παρόντος βίου. Βασκαίνεις,[7] ὅτι ὁ δεῖνα[8] πλουτεῖ;[9] Καὶ μὴν ἐλέους καὶ δακρύων[10] ἄξιος, ὁ τοιοῦτος. Ἀλλ᾽ ἐρεῖς[11] εὐθέως γελῶν·[12] Ἐγὼ δακρύων ἄξιος, οὐκ ἐκεῖνος. Δακρύων ἄξιος καὶ σύ, οὐχ ὅτι πένῃ[13] ἀλλὰ διὰ τὸ σεαυτὸν ἐλεεινὸν[14] εἶναι νομίζειν. Τοὺς γὰρ οὐδὲν ἔχοντας κακὸν καὶ δυσφοροῦντας[15] δακρύομεν,[16] οὐχ ὅτι κακόν τι ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ἔχοντες, ἔχειν νομίζουσιν.[17] Εἰπὲ γὰρ μοι, εἰ τις πυρετοῦ[18] ἀπηλλαγμένος,[19] ἀλύει[20] καὶ περιστρέφεται,[21] ὑγιαίνων[22] ἐπὶ τῆς κλίνης[23] κείμενος, ἆρα τῶν πυρεττόντων[24] μᾶλλον οὐχὶ δαρκύων ἄξιος ὁ τοιοῦτος, οὐκ ἐπειδὴ πυρέττει, οὐδὲ γὰρ πυρέττει, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μηδὲν ἔχων δεινὸν,[25] ἔχειν τι νομίζει; Καὶ σὺ δακρύων ἄξιος διὰ τοῦτο, ὅτι σαυτὸν ἐλεεινὸν νομίζεις, οὐ διὰ τὴν πενίαν· τῆς γὰρ πενίας ἔνεκεν καὶ μακαριστός.[26] Τί φθονεῖς[27] τῷ πλουσίῳ, ὅτι δουλείᾳ χαλεπωτέρα;[28] ὅτι μυρίαις[29] ἁλύσεσι,[30] καθάπερ τις κύων,[31] τοῖς αὐτοῦ δέδεται χρήμασι; Κατέλαβεν[32] ἑσπέρα,[33] κατέλαβε νὺξ, καὶ τὸν τῆς ἀναπαύσεως[34] καιρὸν οὗτος θορύβου[35] καιρὸν καὶ ἀηδίας[36] καὶ λύπης[37] ἔχει καὶ μερίμνης.[38] Ψόφος[39] ἐγένετο; εὐθέως ἀνεπήδησεν.[40] Ὁ δεῖνα ἐσυλήθη;[41] μᾶλλον ἐκείνου φροντίζει[42] τοῦ ἀπολωλεκότος ὁ μὴ ἀπολωλεκώς. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἅπαξ ἀπώλεσε, καὶ λυπηθεὶς ἀπέθετο[43] τὴν φροντίδα·[44] οὗτος δὲ αὐτὴν ἔχει διηνεκῶς.[45] Κατέλαβε νὺξ, ὁ λιμὴν[46] τῶν ἡμετέρων κακῶν, τὸ παραμύθιον[47] τῶν ἡμετέρων συμφορῶν,[48] τὸ φάρμακον[49] τῶν τραυμάτων.[50] Καὶ γὰρ οἱ περιωδυνίᾳ[51] τινὶ κατεχόμενοι[52] τοῖς φίλοις μὲν καὶ συγγενέσι[53] καὶ οἰκείοις,[54] πολλάκις δὲ καὶ πατράσι παραμυθουμένοις[55] οὐκ εἶξαν[56] οὐδὲ ὑπεχώρησαν,[57] ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ῥήματα ἀυτὰ ἠγανάκτησαν·[58] παντὸς γὰρ καύματος[59] μᾶλλον τὸ πικρὸν[60] τῆς ὀδύνης[61] τὰς ἡμετέρας θλίβει[62] ψυχάς· τῷ δὲ ὕπνῳ[63] κελεύοντι παύεσθαι[64] οὐδὲ ἀντιβλέψαι[65] ἴσχυσαν. Καθάπερ οὖν σῶμα διακαὲς[66] καὶ θερμοτέρᾳ[67] προσπαλαῖσαν[68] ἀκτῖνι κατατρυχόμενον,[69] ὥσπερ τινὶ καταγωγίῳ[70] πολλὰς ἔχοντι πηγὰς[71] καὶ τὴν ἀπὸ τῆς λεπτῆς αὔρας[72] παραμυθίαν·[73] οὕτως ἡ νὺξ τῷ ὕπνῳ παραδίδωσιν ἡμῶν τὴν ψυχήν· μᾶλλον δὲ οὐχ ἡ νὺξ, οὐδὲ ὁ ὕπνος τοῦτο ἐργάζεται, ἀλλ᾽ ὁ θεὸς, εἴδὼς τὸ ταλαίπωρον[74] τοῦτο γένος, ἄπαντα ταῦτα εἰργάσατο.

Ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὐκ ἐλεοῦμεν ἑαυτοὺς, ἀλλ᾽ ἐπενοήσαμεν,[75] καθάπερ ἐχθροὶ ὄντες ἑαυτῶν, τῆς φυσικῆς[76] ἀνάγκης καὶ ἀναπαύσεως[77] μείζονα τυραννίδα,[78] τὴν ἀπὸ τοῦ πλούτου ἀγρυπνίαν.[79] Μέριμνα[80] γὰρ, φησὶ, πλοῦτου, ἀφιστᾷ[81] ὕπνον. Καὶ ὅρα πόση τοῦ θεοῦ ἡ κηδεμονία·[82] Οὐκ ἐπέτρεψε[83] τῇ προθέσει[84] τὴν ἀνάπαυσιν, οὐδὲ προαιρέσει[85] τινὶ τὴν χρείαν τοῦ ὕπνου, ἀλλὰ φυσικαῖς αὐτὴν ἀνάγκαις κατέδησεν,[86] ἵνα καὶ ἄκοντες[87] εὐεργετώμεθα·[88] τὸ γὰρ καθεύδειν,[89] τῆς φύσεως.[90] Ἡμεῖς δὲ ὡς σφόδρα ἑαυτοὺς μισοῦντες, ὡς ἑτέρους πολεμοῦντες[91] καὶ θλίβοντες,[92] τῆς φυσικῆς ταύτης ἀνάγκης μείζονα τὴν ἀπὸ τῶν χρημάτων[93] ἐπενοήσανμεν τυραννίδα. Ἡμέρα γέγονε; καὶ δέδοικεν[94] ὁ τοιοῦτος τοὺς συκοφάντας.[95] Ἡ νὺξ κατέλαβε; τρέμει[96] λῃστάς.[97] Θάνατος ἐπέστη; τοῦ θανάτου μᾶλλον δάκνεται,[98] ὅτι ἑτέρων ἐκεῖνα γίνεται. Παιδίον ἔσχε; πλείων ἡ ἐπιθυμία· καὶ τότε δοκεῖ πένης εἶναι. Οὐκ ἔσχε, μᾶλλον ὀδυναται.[99] Τοῦτον οὖν μακαρίζεις[100] τὸν οὐδαμόθεν[101] ἠσθῆναι[102] δυνάμενον; τούτῳ φθονεῖς τῷ κλυδωνιζομένῳ,[103] ἐν λιμένι[104] γαληνῷ[105] τῇ πενίᾳ ἐστηκώς; Ὄντως καὶ τοῦτο ἐλάττωμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τὸ μὴ φέρειν τὰ ἀγαθὰ γενναίως,[106] ἀλλ᾽ εἰς τὰς εὐπραγίας[107] ἐξυβρίζειν.[108] Καὶ ταῦτα μὲν ἐνταῦθα· ὅταν δὲ ἀπέλθωμεν ἐκεῖ, ἄκουσον τί φησιν ὁ πλούσιος, ὁ μυρίων ἀγαθῶν κύριος, ὥσπερ σὺ λέγεις· οὐ γὰρ ἂν ἔγωγε ταῦτα εἴποιμι ἀγαθὰ, ἀλλ᾽ ἀδιάφορα,[109] Οὕτος τοίνυν ὁ μυρίων ἀγαθῶν κύριος, ἄκουσον τί φησι, καὶ τίνος ἐν χρείᾳ καθέστηκε· Πάτερ, φησὶν, Ἀβραὰμ, πέμψον Λάζαρον, ἵνα ἄκρῳ[110] τῷ δακτύλῳ[111] ἐπιστάζῃ μου τὴν γλῶτταν, ὅτι ἀποτηγανίζομαι.[112] Εἰ γὰρ ἐν ἀδείᾳ[113] καὶ φροντίδος[114] χωρὶς τὸν ἄπαντα βίον διήγαγε·[115] τί λέγω τὸν ἄπαντα βίον; τὴν μίαν ῥοπὴν[116] ἐκείνην· ῥοπὴ γὰρ ἐστιν· ὡς μία γὰρ ῥοπὴ, φησὶν, ὁ πᾶς ἡμῶν αἰὼν πρὸς τὸν ἄπειρον·[117] εἰ τοίνυν πάντα αὐτῷ κατὰ γνώμην[118] προεκεχωρήκει,[119] ἆρα οὐκ ἐλεεινός ἐστι τούτων τῶν ῥημάτων, μᾶλλον δὲ τούτων τῶν πραγμάτων; Οὐχὶ οἴνῳ περιεκλύζετό[120] σου ἡ τράπεζα;[121] νῦν δὲ οὐδὲ σταγόνος[122] ὕδατος εἶ κύριος, καὶ ταῦτα ἐν χρείᾳ πολλῇ καθεστηκώς. Οὐχ ἡλκωμένον[123] ὑπερεώρας[124] τὸν πένητα; νῦν δὲ ἀξιοῖς αὐτὸν ἐδεῖν, καὶ οὐδεὶς δίδωσι. Παρὰ τὸν πυλῶνα[125] ἦν τὸν σὸν, νῦν δὲ ἐν τοῖς κόλποις[126] τοῦ Ἀβραάμ· ὑπὸ τὰς μεγάλας σὺ κατέκεισο[127] ὀροφὰς,[128] νῦν δὲ ἐν τῷ πυρὶ τῆς γεέννης.


[1] ἐπειδὴ from ἐπειδή “since, when”

[2] κέχηνας from χάσκω “to yawn, gape”

[3] ἐπτόησαι from πτοέω “to flutter, be excited”

[4] βασκανίας from βασκανία “envy, bewitched”

[5] ἐνοχλεῖ from ἐνοχλέω “to trouble, cause trouble”

[6] κενοδοξίας from κενοδοξία “conceit”

[7] Βασκαίνεις from βασκαίνω “to be envious, bewitch”

[8] δεῖνα from δεῖνα “so and so”

[9] πλουτεῖ from πλουτέω “to be rich”

[10] δακρύων from δάκρουον “teardrop”

[11] Future of λέγω

[12] γελῶν from γελάω “to laugh”

[13] πένῃ from πένεω “to be poor”

[14] ἐλεεινὸν from ἐλεεινός “pitiable”

[15] δυσφοροῦντας from δυσφορέω “to be impatient, angry, vexed”

[16] δακρύομεν from δακρύω “to week”

[17] νομίζουσιν from νομίζω “to think, suppose”

[18] πυρετοῦ from πυρετός “burning heat, fever, fiery heat”

[19] ἀπηλλαγμένος from ἀπαλλαξείω “to wish to be delivered from”

[20] ἀλύει from ἀλύω “to be deeply stirred, excited”

[21] περιστρέφεται from περιστρέφω “to whirl around”

[22] ὑγιαίνων from ὑγιαίνω “to be sound, healthy”

[23] κλίνης from κλίνη “bed, cot, couch”

[24] πυρεττόντων from πυρέσσω “to have a fever”

[25] δεινὸν from δεινός “fearful, terrible”

[26] μακαριστός from μακαριστός “happy”

[27] φθονεῖς from φθονέω “to envy”

[28] χαλεπωτέρα from χαλεπός “fierce, harsh, difficult”

[29] μυρίαις from μυριάς “myriad, thousand”

[30] ἁλύσεσι from ἅλυσις “chain”

[31] κύων from κύων “dog”

[32] Κατέλαβεν from καταλαμβάνω “to take, overtake, reach”

[33] ἑσπέρα from ἑσπέρα “evening”

[34] ἀναπαύσεως from ἀνάπαυσις “rest”

[35] θορύβου from θορύβος “confusion, noise, tumult”

[36] ἀηδίας from ἀηδία “nauseousness”

[37] λύπης from λύπη “grief, pain”

[38] μερίμνης from μέριμνα “care, anxiety”

[39] Ψόφος from ψόφος “noise”

[40] ἀνεπήδησεν from ἀναπηδάω “to jump up, bound, leap back, stand up”

[41] ἐσυλήθη from συλάω “to rob”

[42] φροντίζει from φροντίζω “to consider, be careful”

[43] ἀπέθετο from ἀποτίθημι “to put away, off”

[44] φροντίδα from φροντίς “thought, care, attention”

[45] διηνεκῶς from διηνεκής “continually”

[46] λιμὴν from λιμήν “harbor”

[47] παραμύθιον from παραμύθιον “comfort”

[48] συμφορῶν from συμφορά “misfortune”

[49] φάρμακον from φάρμακον “medicine, balm”

[50] τραυμάτων from τραῦμα “wound”

[51] περιωδυνίᾳ from περιωδυνία “excessive pain”

[52] κατεχόμενοι from κατέχω “to hold, withhold”

[53] συγγενέσι from συγγενής “relative, kin”

[54] οἰκείοις from οἰκεῖος “household member, kin, family”

[55] παραμυθουμένοις from παραμυθέομαι “to comfort, appease”

[56] εἶξαν form εἴκω “to permit, allow, withdraw”

[57] ὑπεχώρησαν from ὑποχωρέω “to withdraw”

[58] ἠγανάκτησαν from ἀγανακτέω “to be indignant”

[59] καύματος from καῦμα “heat”

[60] πικρὸν from πικρός “bitter”

[61] ὀδύνης from ὀδύνη “pain, sorrow, anguish”

[62] θλίβει from θλίβω “to crush, compress, oppress, trouble”

[63] ὕπνῳ from ὕπνος “sleep”

[64] παύεσθαι from παύω “to cease, stop”

[65] ἀντιβλέψαι from ἀντιβλέπω “to look straight at, look in the face”

[66] διακαὲς from διακαής “burnt through, very hot”

[67] θερμοτέρᾳ from θερμός “hot”

[68] προσπαλαῖσαν from προσπαλαίω “wrestle”

[69] κατατρυχόμενον from κατατρύχω “to wear out, exhaust”

[70] καταγωγίῳ from καταγωγίον “lodging, inn, resting-place”

[71] πηγὰς from πηγή “stream, running water”

[72] αὔρας from αὔρα “breeze”

[73] παραμυθίαν from παραμυθία “exhortation, consolation, comfort”

[74] ταλαίπωρον from ταλαίπωρος “wretched, miserable”

[75] ἐπενοήσαμεν from ἐπινοέω “to think on”

[76] φυσικῆς from φυσικός “physical, natural”

[77] ἀναπαύσεως from ἀνάπαυσις “rest”

[78] τυραννίδα from τυραννίς “monarchy, sovereignty”

[79] ἀγρυπνίαν from ἀγρυπνία “sleeplessness, care”

[80] Μέριμνα from μέριμνα “care, anxiety”

[81] ἀφιστᾷ from ἀφίστημι “to withdraw, remove, depart, leave”

[82] κηδεμονία from κηδεμονία “care, solicitude”

[83] ἐπέτρεψε from ἐπιτρέπω “to entrust to, permit, allow, command”

[84] προθέσει from πρόθεσις “setting forth, offering, purpose”

[85] προαιρέσει from προαιρέω “to take out, choose, prefer, decide”

[86] κατέδησεν from καταδέω “to bind up”

[87] ἄκοντες from ἀέκων “involuntary, constrained”

[88] εὐεργετώμεθα from εὐεργετέω “to benefit”

[89] καθεύδειν from καθεύδω “to lie down to sleep, sleep”

[90] φύσεως from φύσις “nature”

[91] πολεμοῦντες from πολεμέω “to wage war”

[92] θλίβοντες from θλίβω “to crush, compress, oppress, trouble”

[93] χρημάτων from χρῆμα “possessions, wealth”

[94] δέδοικεν from δείδω “to fear”

[95] συκοφάντας from συκοφάντης “false accuser, common informer, voluntary denouncer”

[96] τρέμει from τρέμω “to be afraid, tremble”

[97] λῃστάς from λῃστής “robber, pirate”

[98] δάκνεται from δάκνω “to bite”

[99] ὀδυναται from ὀδυνάω “to cause pain, be in pain”

[100] μακαρίζεις from μακαρίζω “to bless, deem”

[101] οὐδαμόθεν from οὐδαμόθεν “from no place, from no side”

[102] ἠσθῆναι from ἤδομαι “to take one’s pleasure”

[103] κλυδωνιζομένῳ from κλυδωνίζω “to be buffeted, swept by heavy seas”

[104] λιμένι from λιμήν “harbor”

[105] γαληνῷ from γαληνός “calm”

[106] γενναίως from γενναῖος “true to one’s birth, nobly”

[107] εὐπραγίας from εὐπραγία “welfare, success”

[108] ἐξυβρίζειν from ἐξυβρίζω “to break out into insolence, wax wanton”

[109] ἀδιάφορα from ἀδιάφορος “not different”

[110] ἄκρῳ from ἄκρον “top, end, height, extremity”

[111] δακτύλῳ from δάκτυλος “finger, toe”

[112] ἀποτηγανίζομαι from ἀποτηγανίζω “to broil”

[113] ἀδείᾳ from ἀδείᾳ “freedom from fear”

[114] φροντίδος from φροντίς “thought, care, attention”

[115] διήγαγε from διάγω “to pass through, lead, spend one’s life”

[116] ῥοπὴν from ῥοπή “turn of the scale, fall of the scale-pan, weight”

[117] ἄπειρον from ἄπειρος “boundless, infinite”

[118] γνώμην from γνώμη “opinion, intent, purpose, consent”

[119] προεκεχωρήκει from προχωρέω “to go”

[120] περιεκλύζετό from περικλύζομαι “to be washed all round”

[121] τράπεζα from τράπεζα “table”

[122] σταγόνος from σταγών “drop”

[123] ἡλκωμένον from ἑλκόω “to wound, lacerate”

[124] ὑπερεώρας from ὑπεροράω “to look over, look down upon”

[125] πυλῶνα from πυλών “gate, porch”

[126] κόλποις from κόλπος “bosom, chest”

[127] κατέκεισο from κατάκειμαι “to lie down”

[128] ὀροφὰς from ὀροφή “roof of a house”

Posted in Early Church Writings, Greek, Greek Resources, Translation Tuesdays | Tagged , , , | Leave a comment

Translation Tuesday: Chrysostom Week 11

Remember, although I attempted to provide a footnote for all words used 20x or less in the New Testament with a gloss, I may have missed some. Also, you may not know all words used more than 20x in the New Testament. Don’t let that stop you from participating. Just visit Perseus’ word study tool here, copy and paste the word you don’t know, and get morphological information and definitions for that word.

Vocabulary

Week 11: Homily 3, Section 3

γ´.    Ἐξετάσωμεν[1] γὰρ, εἰδοκεῖ, τὸ πρᾶγμα,[2] καὶ εὑρήσομεν, ὅτι, εἰ καὶ οὕτως ἐπέτρεπε[3] κηρύττειν, ὡς ἐκεῖνοι, οὐδὲ οὕτως εἰσήγετο[4] αἴρεσις.[5] Πῶς; Ὅτι ἐκεῖνοι ὑγιῶς[6] μὲν ἐκήρυττον, ὁ σκοπὸς[7] δὲ καὶ ἡ διάνοια,[8] μεθ᾽ ἧς ἐποίουν οὕτω, διέφθαρτο,[9] οὐ τὸ κήρυγμα[10] ἐνήλλακτο.[11] Καὶ πολλὴν εἶχον ἀνάγκην[12] οὕτω κηρύττειν. Διὰ τί; Ὅτι εἰ ἑτέρω; ἐκήρυξαν, οὐχ ὡς Παῦλος, εἰ ἑτέρως ἐδίδαξαν, οὐχ ὡς ἐκεῖνος, οὐκ ἂν τὴν τοῦ βασιλέως ὀργὴν ηὔξησαν· νῦν δὲ τῷ τὸ κήρυγμα αὐτοῦ αὔξειν καὶ ὁμοίως διδάσκειν, καὶ ἴσους[13] αὐτῷ μαθητὰς ποιεῖν, ἴσχυσαν ἐκπολεμῶσαι[14] τὸν βασιλέα, ἅτε πολλοῦ τοῦ πλήθους τῶν μαθητῶν φαινομένου. Ἀλλά τις μιαρὸς[15] καὶ ἀναίσθητος,[16] ἐπιλαβόμενος[17] τοῦ χωρίου[18] τούτου, φησί· Καὶ μὴν τὸ ἐναντίον[19] εἰργάσαντο ἂν, τοὺς ἤδη πεπιστευκότας ἀπήλασαν,[20] οὐχὶ τοὺς πιστοὺς ἐπιδοῦναι[21] ἐποίησαν ἂν, εἴ γε δακεῖν[22] αὐτὸν ἐβούλοντο. Τί οὖν ἐροῦμεν; Ὅτι πρὸς ἓν τοῦτο ἑώρων ἐκεῖνοι, τὸ κινδύνοις[23] αὐτὸν περιβαλεῖν τοῖς παροῦσι, τὸ μὴ ἀφεῖναι διαφυγεῖν·[24] καὶ τούτῳ μᾶλλον ᾤοντο[25] αὐτὸν λυπεῖν, καὶ τὸ κήρυγμα σβεννύναι,[26] ἢ ἐκείνως. Ἑτέρως μὲν γὰρ ἂν καὶ ἔσβεσαν τοῦ βασιλέως τὴν ὀργὴν, καὶ ἀφῆκαν ἂν ἐξελθεῖν, καὶ πάλιν κηρῦξαι· οὕτω δὲ δι᾽ αὐτὸν τὸ πᾶν ἑλεῖν[27] ἐνόμιζον,[28] ἀνελόντες[29] αὐτόν. Καὶ τοῦτο οὐκ ἦν τῶν πολλῶν συνιδεῖν, ἀλλὰ πικρῶν[30] τινων καὶ σφόδρα[31] μοχθηρῶν.[32] Εἶτα, Καὶ ἐν τούτῳ, φησὶ, χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. Τί ἐστιν, Ἀλλὰ χαρήσομαι; Κἂν ἐπιπλεῖον γένηται, φησίν. Ἐμοὶ γὰρ συμπράττουσι[33] καὶ ἄκοντες,[34] καὶ τῶν αὐτοῖς πεπονημένων[35] ἐκεῖνοι μὲν κόλασιν,[36] ἐγὼ δὲ ὁ μηδὲν συμβαλλόμενος,[37] μισθὸν λήψομαι. Ἆρα ἔστι τι τοῦ διαβόλου μιαρώτερον, τοῦ κήρυγμα ἐπινοήσαντος[38] ἀναδέξασθαι[39] κόλασιν τοῖς πειθομένοις προξενοῦν;[40] Ὁρᾷς πόσοις κακοῖς τοὺς ἑαυτοῦ περιπείρει;[41] κόλασιν καὶ τιμωρίαν αὐτοῖς ἐκ τοῦ κηρύγματος καὶ τῶν πόνων ἐπινοεῖ τούτων. Καὶ ποῖος ἂν ἄλλος ἐχθρὸς καὶ πολέμιος τῆς ἐκείνων σωτηρίας τὸ πᾶν οὕτω διέθηκεν;[42] Ὁρᾷς ὅτι ὁ τὴν ἀλήθειαν πολεμῶν[43] οὐδὲν ἰσχύει, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν πλήττει[44] μᾶλλον, ὡς ὁ πρὸς κέντρα[45] λακτίζων;[46] Οἶδα γὰρ, φησὶν, ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται[47] εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως,[48] καὶ ἐπιχορηγίας[49] τοῦ Πνεύματος Ἰησου Χριστοῦ. Οὐδὲν τοῦ διαβόλου μιαρώτερον· οὕτω πανταχοῦ πόνοις[50] ἀνονήτοις[51] τοὺς ἑαυτοῦ περιβάλλει, καὶ διασπᾷ·[52] καὶ οὐ μόνον τῶν ἐπάθλων[53] οὐκ ἀφίησι τυχεῖν,[54] ἀλλὰ καὶ κολάσεως ὑπευθύνους[55] ποιεῖν οἶδεν. Οὐ γὰρ μόνον κήρυγμα, ἀλλὰ καὶ νηστείαν[56] τοιαύτην καὶ παρθενίαν[57] αὐτοῖς νομοθετεῖ,[58] ἢ οὐ μόνον μισθῶν ἀποστερήσει, ἀλλὰ καὶ μέγα κακὸν ἐπάξει[59] τοῖς αὐτὴν μετιοῦσι·[60] περὶ ὦν φησι καὶ ἀλλαχοῦ· Κεκαυτηριασμένοι[61] τὴν ἰδίαν συνείδησιν. Διὸ παρακαλῶ, ὑπὲρ πάντων εὐχαριστῶμεν τῷ θεῷ, ὅτι ἡμῖν καὶ τοὺς πόνους ἐπεκούφισε,[62] καὶ τοὺς μισθοὺς ηὔξησεν. Ὧν γὰρ οἱ παρ᾽ ἡμῖν γαμοῦντες σωφρόνως[63] ἀπολαύουσι[64] μισθῶν, οὐκ ἀπολαύουσιν οἱ παρθενεύοντες παρ᾽αὐτοῖς, ἀλλὰ τῇ τῶν πορνευόντων[65] οἱ παρθενεύοντες παρὰ τοῖς αἰρετικοῖς δικῃ γεγόνασ[66]ιν ὑπεύθυνοι. Πόθεν; Ἐκ τοῦ μὴ ὀρθῷ[67] σκοπῷ[68] τι ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ διαβολῇ τῶν τοῦ θεοῦ κτισμάτων[69] καὶ ἀπορρήτου[70] σοφίας αὐτοῦ. Μὴ δὴ ῥᾳθυμῶμεν·[71] ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς συμμέτρους[72] ἀγῶνας,[73] οὐδένα πόνον ἔχοντας. Ἀλλὰ μὴ καταφρονῶμεν[74] διὰ τοῦτο. Εἰ γὰρ οἱ αἰρετικοὶ κατατείνουσιν[75] ἑαυτοὺς πόνοις ἀνονήτοις[76], τίς ἡμῖν ἔσται ἀπολογία μηδὲ τοὺς ἐλάττονας, καὶ πλείονα μισθὸν ἔχοντας βουλομένοις ἐνεγκεῖν; Τί γὰρ φορτικὸν,[77] τί δὲ ἐπαχθὲς[78] τῶν ἐπιταγμάτων[79] τοῦ Χριστοῦ; Οὐ δύνασαι παρθενεύειν; ἔξεστί σοι γαμεῖν. Οὐ δύναται πάντων ἑαυτὸν ἀποστερῆσαι[80] τῶν σῶν; ἔξεστί σοι ἀπὸ τῶν ὄντων χορηγεῖν·[81] Τὸ ὑμῶν περίσσευμα,[82] φησὶν, εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα.[83] Ταῦτα γὰρ εἶναι δοκεἶ φορτικὰ, χρημάτων[84] λέγω καταφρονεῖν, καὶ ἐπιθυμίας σωματικῆς[85] περιγενέσθαι·[86] τὰ δὲ ἄλλα οὐδεμιᾶς δεῖται[87] δαπάνης,[88] οὐδεμιᾶς βίας. Ποία γὰρ, εἰπέ μοι, βία τὸ μὴ βασκαίνειν[89] τοῖς ἑτέρων ἀγαθοῖς; ἢ ποία βία τὸ μὴ δόξῃ ἁλῶναι;[90] Τὸ βασανίζεσθαι[91] καὶ φέρειν, καρτερίας[92] ἐστί· καρτερίας, καὶ φιλοσοφίαν ἀσκεῖν·[93] καρετρίας, τὸ πενίαν[94] διενεγκεῖν·[95] καρτερίας, τὸ λιμῷ[96] προσπαλαῖσαι[97] καὶ δίψει. Ὅταν δὲ μηδὲν τούτων ᾖ, ἀλλ᾽ ἔξεστιν ἀπολαύοντα τῶν ὄντων, ὡς Χριστιανῷ προσῆκε,[98] μὴ φθονεῖν τοῖς ἑτέρων, ποία βία; Οὐδαμόθεν[99] ἄλλοθεν[100] ὁ φθόνος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ προστετηκέναι[101] τοῖς παροῦσι, μᾶλλον δὲ πάντα τὰ κακά. Εἰ γὰρ μηδὲν ἐνόμιζες[102] εἶναι τὰ χρήματα, καὶ τὴν δόξαν τοῦ κοσμου τούτου, οὐκ ἂν τοῖς ἔχουσὶν.

ἐβάσκηνας


[1] Ἐξετάσωμεν from ἐξετάζω “to scrutinize, examine carefully”

[2] πρᾶγμα from πρᾶγμα “thing, deed”

[3] ἐπέτρεπε from ἐπιτρέπω “to entrust to, permit, allow, command”

[4] εἰσήγετο from εἰσάγω “to bring in, introduce”

[5] αἴρεσις from αἴρεσις “heresy, faction, sect”

[6] ὑγιῶς from ὑγιής “whole, healthy”

[7] σκοπὸς from σκοπός “goal, intention”

[8] διάνοια from διάνοια “thought, mind, intention”

[9] διέφθαρτο from διαφθείρω “to corrupt, destroy”

[10] κήρυγμα from κήρυγμα “preaching, proclamation”

[11] ἐνήλλακτο from ἐναλλάσσω “exchange”

[12] ἀνάγκην from ἀνάγκην “necessity, distress, calamity”

[13] ἴσους from ἴσος “equal”

[14] ἐκπολεμῶσαι from ἐκπολεμόω “to make hostile involve in war”

[15] μιαρὸς from μιαρὸς “stained”

[16] ἀναίσθητος from ἀναίσθητος “without sense, feeling”

[17] ἐπιλαβόμενος from ἐπιλαμβάνομαι “to take hold of”

[18] χωρίου from χωρίον “place, passage”

[19] ἐναντίον from ἐναντίον “before, opposite”

[20] ἀπήλασαν from ἀπελαύνω “to drive away, expel”

[21] ἐπιδοῦναι from ἐπιδίδωμι “to give”

[22] δακεῖν from δάκνω “to bite”

[23] κινδύνοις from κίνδυνος “danger, peril”

[24] διαφυγεῖν from διαφεύγω “to get away from, escape”

[25] ᾤοντο from οἴομαι “to suppose”

[26] σβεννύναι from σβέννυμι “to extinguish, quench”

[27] ἑλεῖν from αἰρέω

[28] ἐνόμιζον from νομίζω “to think, suppose”

[29] ἀνελόντες from ἀναιρέω

[30] πικρῶν from πικρός “bitter”

[31] σφόδρα from σφόδρα “exceedingly”

[32] μοχθηρῶν from μοχθηρός “wretched”

[33] συμπράττουσι from συμπράσσω “to join”

[34] ἄκοντες from ἀέκων “involuntary, unwillingly”

[35] πεπονημένων from πονέομαι “to be engaged in toil, labor, hard work”

[36] κόλασιν from κόλασις “punishment”

[37] συμβαλλόμενος from συμβάλλω “to meet, consider, compare”

[38] ἐπινοήσαντος from ἐπινοέω “to think on”

[39] ἀναδέξασθαι from ἀναδέχομαι “to receive, accept”

[40] προξενοῦν from προξενέω “to be protector”

[41] περιπείρει from περιπείρω “to put on a spit, pierce”

[42] διέθηκεν from διατίθημι “to arrange”

[43] πολεμῶν from πολεμέω “to be at war with”

[44] πλήττει from πλήσσω “to strike”

[45] κέντρα from κέντρον “any sharp point”

[46] λακτίζων from λακτίζω “to kick with the heel”

[47] ἀποβήσεται from ἀποβαίνω “to turn out, go away, depart”

[48] δεήσεως from δεήσις “prayer, entreaty, petition”

[49] ἐπιχορηγίας from ἐπιχορηγία “help, support supply”

[50] πόνοις from πόνος “labor, toil, pain”

[51] ἀνονήτοις from ἀνόνητος “unprofitable”

[52] διασπᾷ from διασπάω “to tear apart”

[53] ἐπάθλων from ἔπαθλον “prize of a contest”

[54] τυχεῖν from τυγχάνω “to obtain, happen, hit upon”

[55] ὑπευθύνους from ὑπεύθυνος “liable to give account for”

[56] νηστείαν from νηστεία “fast”

[57] παρθενίαν from παρθενία “virgin, virginity”

[58] νομοθετεῖ from νομοθετέω “to frame laws”

[59] ἐπάξει from ἐπάγω “to bring on, produce”

[60] μετιοῦσι from μέτειμι “to be among”

[61] Κεκαυτηριασμένοι from καυτηριάζω “to sear, brand”

[62] ἐπεκούφισε from ἐπικουφίζω “to lighten”

[63] σωφρόνως from σώφρων  “sound mind, self-controlled”

[64] ἀπολαύουσι from ἀπολαύω “to have enjoyment”

[65] πορνευόντων from πορνεύω “to commit sexual immorality”

[66] ἐνεγκεῖν from φέρω

[67] ὀρθῷ from ὀρθός “straight, upright”

[68] σκοπῷ from σκοπός “goal, purpose”

[69] κτισμάτων from κτίσμα “creature, that which is created”

[70] ἀπορρήτου from ἀπόρρητος “ineffable, secret, hidden”

[71] ῥᾳθυμῶμεν from ῥᾳθυμέω “to leave off work, be lazy”

[72] συμμέτρους from σύμμετρος “commensurate with, of like measure”

[73] ἀγῶνας from ἀγών “conflict, contest, battle”

[74] καταφρονῶμεν from καταφρονέω “to despise”

[75] κατατείνουσιν from κατατείνω “to strive earnestly for, vehemently”

[76] ἀνονήτοις from ἀνόνητος “unprofitable”

[77] φορτικὸν from φορτικός “burdensome”

[78] ἐπαχθὲς from ἐπαχθής “heavy”

[79] ἐπιταγμάτων from ἐπίταγμα “command”

[80] ἀποστερῆσαι from ἀποστερέω “to give away, deny, defraud, rob, spoil”

[81] χορηγεῖν from χορηγέω “to supply, give aid”

[82] περίσσευμα from περίσσευμα “abundance”

[83] ὑστέρημα from ὑστέρημα “what is lacking, needs”

[84] χρημάτων from χρῆμα “possessions, wealth”

[85] σωματικῆς from σωματικός “bodily”

[86] περιγενέσθαι from περιγίγνομαι “to overcome, prevail against”

[87] δεῖται from δέω “to constrain, bind”

[88] δαπάνης from δαπάνη “cost, expenditure”

[89] βασκαίνειν from βασκαίνω “to bewitch, malign, disparage”

[90] ἁλῶναι from ἁλίσκομαι “to be taken, conquered, fall into the enemy’s hands”

[91] βασανίζεσθαι βασανίζω “to torment, torture”

[92] καρτερίας from καρτερία “patient endurance, perseverance”

[93] ἀσκεῖν from ἀσκέω “to do one’s best at, practice, work, live as an ascetic”

[94] πενίαν from πενία “poverty”

[95] διενεγκεῖν from διαφέρω “to be better, differ, spread, carry over”

[96] λιμῷ from λιμός “hunger”

[97] προσπαλαῖσαι from προσπαλαίω “to wrestle with”

[98] προσῆκε from προσήκω “to belong to, befitting”

[99] Οὐδαμόθεν from οὐδαμόθεν “from nowhere”

[100] ἄλλοθεν from ἄλλοθεν “from another place”

[101] προστετηκέναι from προστετήκομαι “stick fast to, cling to”

[102] ἐνόμιζες from ἐνόμιζω “to think, suppose”

Posted in Early Church Writings, Greek, Greek Resources, Translation Tuesdays | Tagged , , , | Leave a comment